تهدید و عقیم کردن اندیشه و افکار دگر اندیشان

تهدید و عقیم کردن اندیشه و افکار دگر اندیشان ، تحریم و ممانعت از ادامه فعالیت حرفه اى ، که این بد ترین نوع ضربه به پیکره فرهنگی هنری و ادبیات یک فرهنگ است.
میخواهم آزادانه بیاندیشم نه در حصر …کارتونیستی که بارها به خاطر
کارتون هایش در ایران مورد ازار و اذیت و تهدید قرار گرفت و حق فعالیت حرفه ای نداشت و در سکوت زیر فشار های امنیتی سالها در اندیشه خروج از ایران بود و در حال حاضر ضمن تحمیل های گذشته آزادانه و پر کار تر پا به عرصه نهاده کلاسهای او در ایران به دلیل تربیت تفکر انتقادی نوجوانان و استفاده از مدل زنده تعطیل شد.او در اندیشه راه اندازی نهادیست عام المنفعه …یک نمونه از کارتون های سید میثم آقا سید حسینی

دیدگاهی بنویسید

لطفا دیدگاه خود را در اینجا بنویسید
لطفا نام خود را در اینجا بنویسید

4 × 2 =