زندانی سیاسی قتل قلم ، کارى از سیدمیثم آقا سید حسینى

قلم همیشه جهان گستر بوده است دایره نادانیها را کاهش و دایره دانایی را افزایش داده و از این طریق جهان آگاهی را توسعه داده و به نادیده ها و ناشنیده ها سوق داده است و انسان در این قسمت از جهان است که می
تواند زندگی انسانی را تجربه کند و نه فقط زندگی نباتی را.پس صاحبان قلم و اندیشه، رسالتی بزرگ را در طی قرون و اعصار متمادی ایفا کرده اند و از این رو شایسته بهترین تقدیرها بوده و هستند اما آنچه تا کنون نصیب این گروه از مردمان گشته جز سختی معیشت و تحمل گفتارهای ناصواب و نگاههایی از سر بی تفاوتی چیزی نبوده است.
سید میثم آقا سید حسینی

دیدگاهی بنویسید

لطفا دیدگاه خود را در اینجا بنویسید
لطفا نام خود را در اینجا بنویسید

1 × 1 =