پیام هاشم خواستار نماینده فرهنگیان آزاده ایران اززندان وکیل اباد مشهد

پنجم اکتبر برابر۱۳ مهرهرسال ازسوی سازمان علمی فرهنگی یونسکو روز جهانی معلم اعلام شده است.
هدف از اعلام چنین روزی بررسی مشکلات وقدردانی وتشکر از معلمان که قشر مرجع وپیشرو جامعه هستندمی باشد.
ما درایران درحالی به استقبال روزجهانی معلم می رویم ،که فعالین معلمین رااعدام می کنند،(فرزاد کمانگر کاظم پارسی)
فعالین معلمین باحبسهای طولانی یادرزندانند(دکتر کمال جعفری،محمدحسین سپهری،اسماعیل عبدی،محمدحبیبی،محمدعلی زحمتکش،ارژنگ داوودی،مهدی فراهی شاندیز و…..)یا اخیرا ازادشدند (رسول بداقی،محمود بهشتی و…..)یازیرحکم هستند(معلمین کانون صنفی خراسان شمالی)
جادارد اینجا تشکرکنم از:
۱-همکاران فرهنگی هنرستان شهیدیوسفی مشهد که پیوسته همدل وهمراهم بودند
۲-همکاران فرهنگی ناحیه ۶آموزش وپرورش مشهدکه درانتخابات کانون صنفی اعتمادکرده وبالاترین رای را به من دادند.
۳-از فرهنگیان خراسان بزرگ که درانتخابات هیات مدیره کانون صنفی فرهنگیان بالاترین رای را به من دادند.
۴-ازفرهنگیان سراسر ایران نمایندگان معلمان ازسراسر ایران ۳۰ تیرماه جلو مجلس شورا برای احقاق حقوق معلمان ودانش اموزان تجمع اعتراضی داشتیم ۱۳۲ نفر ازمارا دستگیر وبه بازداشتگاه خیابان وزرا بردند ماموری امدوگفت هاشم خواستار دادستان کارداره با بردن اسم من همه شماهمکاران کف زدید ومانع بردنم شدید وگفتید دادستان کارداردبیاد اینجاوباتایید شماهمکاران من دربیانیه ها ومصاحبه ها خودرانماینده معلمان آزاده ایران معرفی می کنم.
۵- ازهموطنان ایرانی وآزادیخواهان جهان وهمه رسانه های جهان تشکرمی کنم .وقتی ماموران اطلاعات مشهد درابان ۹۷ مراازجلوی باغم ربودند وبه بیمارستان روانی بردند ویا بارها رژیم جمهوری اسلامی مرابازداشت وبه زندان برده وهم اکنون نیزدرزندانم پیوسته یارویاورمن وخانواده ام بودید که اگر شماها صدای من وخانواده ام نبودید من درصفحه روزگار نبودم
درپایان شرمنده ام علیرعم همه یاریها وهمدلیها نتوانستم کاری بکنم که درخور محبتهای شما عزیزان باشد ولی امیدوارم . بالاخره سیاهی وتاریکی خواهدرفت وروزروشن خواهدامد.
سیدهاشم خواستار نماینده معلمان ایران زندان وکیل اباد مشهد ۱۲ مهر ۹۹

دیدگاهی بنویسید

لطفا دیدگاه خود را در اینجا بنویسید
لطفا نام خود را در اینجا بنویسید

چهار × 4 =