سلسله گفتارهاى ” گذار خشونت پرهیز از حاکمیت اسلامى به دمکراسى” هر هفته از رادیو فرهنگ همراه با”رضا بدیعى “کنشگرسیاسى، میهمان این هفته”سعید اوحدى”برنامه ساز رادیو فرهنگ گوتنبرگ سوئد

سلسله گفتارهاى رادیو فرهنگ با عنوان” گذار خشونت پرهیز از حاکمیت اسلامى به دمکراسى” که هر هفته همراه با رضا بدیعى کنشگرسیاسى و فعال حقوق بشرى هستیم و میهمان این هفته”سعید اوحدى”برنامه ساز رادیو فرهنگ گوتنبرگ سوئد میباشد که در زمینه فرهنگى و حقوق بشرى فعالیت دارند ، نزدیک به ۴٢ سال پژوهش و کاوشگرى در شاهنانه فردوسى و دیگر بزرگان میدان ادب و فرهنگ ایرانزمین ، در این گفتگو در موارد سیاسى و فرهنگی سخن بمیان آورده شد از جمله داد و دادخواهی در شاهنانه و پیوند آن با امید ومهر و شیفتگى و پیروزى آرمانهاى انسان دوستانه که یادگار حافظ است و سپس به اندیشه و دیدگاه خردمندانه و پژوهشگرانه فردوسى و پیش از وى که در کتاب “ختاى نامک ” آورده شده اشاره شد ، سرانجام این پژوهشگر و فعال سیاسی در مورد گذار از حاکمیت اسلامى به دمکراسى نظرات خود را بیان کردند ، توجه شما را به شنیدن این گفتگو جلب مینمایم

دیدگاهی بنویسید

لطفا دیدگاه خود را در اینجا بنویسید
لطفا نام خود را در اینجا بنویسید

13 + 15 =