شاهنامه و گرانمایگان سخنور برنامه اى از رادیو فرهنگ ، بخش ششم از منظومه « بهمن نامه ” سروده ایرانشاه بن ابى الخیر تهیه...

 با درود و مهر : سلسله گفتار شاهنامه و گرانمایگان سخنور را با بهمن نامه ادامه خواهم داد و امروز با هفتمین بخش این منظومه آشنا میشویم در جایى در یک رخداد شگفت انگیز...

شاهنامه و گرانمایگان سخنور برنامه اى از رادیو فرهنگ ، بخش ششم از منظومه « بهمن نامه ” سروده ایرانشاه بن ابى الخیر تهیه...

درود و مهر : سلسله گفتار شاهنامه و گرانمایگان سخنور را با بهمن نامه ادامه خواهم داد و امروز با ششمين بخش این منظومه آشنا میشویم به تاریخچه اى از چگونکى به پادشاهى رسیدن...

شاهنامه و گرانمایگان سخنور برنامه اى از رادیو فرهنگ ،این هفته بخش پنجم از منظومه « بهمن نامه ” سروده ایرانشاه بن ابى...

درود و مهر : سلسله گفتار شاهنامه و گرانمایگان سخنور را با بهمن نامه ادامه خواهم داد و امروز با پنجمین بخش این منظومه آشنا میشویم به تاریخچه اى از چگونکى به پادشاهى رسیدن...

شاهنامه و گرانمایگان سخنور برنامه اى از رادیو فرهنگ ،این هفته بخش چهارم از منظومه « بهمن نامه ” سروده ایرانشاه بن ابى الخیر...

با درودهاى سرودگونه به یاران گرامى و مهربان : سلسله  گفتار شاهنامه و گرانمایگان سخنور را با بهمن نامه ادامه خواهم داد و امروز ٣٠  امرداد ١٤٠٢ با چهارمين  بخش این منظومه آشنا میشویم به تاریخچه...

شاهنامه و گرانمایگان سخنور برنامه اى از رادیو فرهنگ ،این هفته بخش سوم از منظومه « بهمن نامه ” سروده ایرانشاه بن ابى الخیر...

با درودهاى سرودگونه به یاران گرامى و مهربان : سلسله  گفتار شاهنامه و گرانمایگان سخنور را با بهمن نامه ادامه خواهم داد و امروز بيست و نهم امرداد ١٤٠٢ با سومين  بخش این منظومه آشنا...

شاهنامه و گرانمایگان سخنور برنامه اى از رادیو فرهنگ ،این هفته بخش دوم از منظومه « بهمن نامه ” سروده ایرانشاه بن ابى...

با درودهاى سرودگونه به یاران گرامى و مهربان : سلسله  گفتار شاهنامه و گرانمایگان سخنور را با بهمن نامه ادامه خواهم داد و امروز بيست و هشتم امرداد ١٤٠٢ با دومین بخش این منظومه آشنا...

شاهنامه و گرانمایگان سخنور برنامه اى از رادیو فرهنگ ،این هفته بخش نخست از منظومه « بهمن نامه ” سروده ایرانشاه بن ابى الخیر...

با درودهاى سرودگونه به یاران گرامى و مهربان : از امروز ٢٧ امرداد ١٤٠٢ سلسله گفتار شاهنامه و گرانمایگان سخنور را با بهمن نامه ادامه خواهم داد ، پس از بر شمردن منظومه هاى...

شاهنامه و گرانمایگان سخنور برنامه اى از رادیو فرهنگ ،این هفته بخش دهم و پايانى از منظومه « برزو نامه ” سروده...

همراه با درودهاى پاکدلانه امروز بيست و ششم از ماه امرداد ١٤٠٢ بخش دهم و پایانى منظومه ى برزو نامه برنامه اى از سعید اوحدى را خواهیم شنید ، برزونامه منظومه اى است که عطایى...

شاهنامه و گرانمایگان سخنور برنامه اى از رادیو فرهنگ ،این هفته بخش نهم از منظومه « برزو نامه ” سروده عطايى رازى ،تهيه...

همراه با درودهاى پاکدلانه ، امروز بيست و پنجم از ماه امرداد ١٤٠٢، بخش نهم از منظومه ى برزو نامه را در برنامه اى از سعید اوحدى را خواهیم شنید ، برزونامه منظومه اى است که...

شاهنامه و گرانمایگان سخنور برنامه اى از رادیو فرهنگ ،این هفته بخش هشتم از منظومه « برزو نامه ” سروده عطايى رازى...

همراه با درودهاى پاکدلانه ، امروز بيست و چهارم از ماه امرداد ١٤٠٢، بخش هشتم از منظومه ى برزو نامه را در برنامه اى از سعید اوحدى را خواهیم شنید ، برزونامه منظومه اى...

شاهنامه و گرانمایگان سخنور برنامه اى از رادیو فرهنگ ،این هفته بخش هفتم از منظومه « برزو نامه ” سروده...

همراه با درودهاى پاکدلانه ، امروز بيست و سوم از ماه امرداد ١٤٠٢، بخش هفتم از منظومه ى برزو نامه را در برنامه اى از سعید اوحدى را خواهیم شنید ، برزونامه منظومه اى است...

شاهنامه و گرانمایگان سخنور برنامه اى از رادیو فرهنگ ،این هفته بخش ششم از منظومه « برزو نامه ” سروده عطايى...

همراه با درودهاى پاکدلانه امروز بيست و دوم  امرداد ماه ١٤٠٢   بخش ششم  منظومه دلنشین و پند آموز برزونانه را در دست میگیرم و تلاش خواهم نمود در چند سلسله گفتار این منظومه را...

شاهنامه و گرانمایگان سخنور برنامه اى از رادیو فرهنگ ،این هفته بخش پنجم از منظومه « برزو نامه ” سروده عطايى رازى...

همراه با درودهاى پاکدلانه امروز بيست يكم   امرداد ماه ١٤٠٢   بخش پنجم   منظومه دلنشین و پند آموز برزونانه را در دست میگیرم و تلاش خواهم نمود در چند سلسله گفتار این منظومه...

شاهنامه و گرانمایگان سخنور برنامه اى از رادیو فرهنگ ،این هفته بخش چهارم از منظومه « برزو نامه ” سروده عطايى رازى ،تهيه...

همراه با درودهاى پاکدلانه امروز بيستم  امرداد ماه ١٤٠٢   بخش چهارم  منظومه دلنشین و پند آموز برزونانه را در دست میگیرم و تلاش خواهم نمود در چند سلسله گفتار این منظومه را که منسوب...

شاهنامه و گرانمایگان سخنور برنامه اى از رادیو فرهنگ ،این هفته بخش سوم از منظومه « برزو نامه ” سروده عطايى رازى ،تهيه...

همراه با درودهاى پاکدلانه امروز نوردهم امرداد ماه ١٤٠٢   بخش سوم  منظومه دلنشین و پند آموز برزونانه را در دست میگیرم و تلاش خواهم نمود در چند سلسله گفتار این منظومه را که منسوب...

شاهنامه و گرانمایگان سخنور برنامه اى از رادیو فرهنگ ،بخش دوم از منظومه « برزو نامه ” سروده عطايى رازى ،تهيه و اجرا...

با درود و مهر بسیار ، امروز هجدهم امرداد ماه ١٤٠٢ يخش  دوم منظومه دلنشین و پند آموز برزونانه را در دست میگیرم و تلاش خواهم نمود در چند سلسله گفتار این منظومه را...

شاهنامه و گرانمایگان سخنور برنامه اى از رادیو فرهنگ ،این هفته بخش نخست از منظومه « برزو نامه ” سروده عطايى رازى ،...

با درود و مهر بسیار ، از امروز هفدهم امرداد ١٤٠٢ منظومه دلنشین و پند آموز برزونانه را در دست میگیرم و تلاش خواهم نمود در چند سلسله گفتار این منظومه را که منسوب...

شاهنامه و گرانمایگان سخنور برنامه اى از رادیو فرهنگ ،این هفته بخش چهاردهم و پايانى منظومه « شهريار نامه ” سروده عثمان مختارى...

با درود امروز شانزدهم امرداد ماه بخش چهاردهم و پايانى از منظومه ى شهريار نامه كه اثرى جاودانى از شاعر بزرگ سده پنجم عثمان مختارى ميباشد  از راديو فرهنگ در سلسله گفتارهاى هفتگى به...

شاهنامه و گرانمایگان سخنور برنامه اى از رادیو فرهنگ ،این هفته بخش سيزدهم منظومه « شهريار نامه ” سروده عثمان مختارى تهیه...

با درود و مهر امروز پانزدهم امرداد ١٤٠٢بخش سيزدهم  از منظومه ى شهريار نامه كه اثرى جاودانى از شاعر بزرگ سده پنجم عثمان مختارى ميباشد  از راديو فرهنگ در سلسله گفتارهاى هفتگى به دوستان...

شاهنامه و گرانمایگان سخنور برنامه اى از رادیو فرهنگ ،این هفته بخش دوازدهم منظومه « شهريار نامه ” سروده عثمان مختارى تهیه و...

با درود امروز چهاردم امرداد بخش دوازدهم  از منظومه ى شهريار نامه كه اثرى جاودانى از شاعر بزرگ سده پنجم عثمان مختارى ميباشد  از راديو فرهنگ در سلسله گفتارهاى هفتگى به دوستان گرامى پيشكش دارم ...