گفت و شنود “سعید اوحدى “از رادیو فرهنک با ” رضا بدیعى ” کنشگر سیاسى در مورد گفتمان گذار به دموکراسی

سلسله گفتارهاى رادیو فرهنگ با عنوان” گذار خشونت پرهیز از حاکمیت اسلامى به دمکراسى” که هر هفته همراه با رضا بدیعى کنشگرسیاسى و فعال حقوق بشرى ادامه داده ایم ، سخن امروز در مورد انقلاب بهمن که بر علیه نظام دیکتاتورى و بدست آوردن آزادى و استقلال انحام شد ، شاهد ٣٩ سال حکومت فاشیستى مذهبى هستیم که نتیجه اى حز کشتار ، اعدام ، جنگ ، سرکوب اندیشه ، ویرانى اقتصاد و محیط زیست نداشته است ، رسیدن به دمکراسى و برقراى عدالت اجتماعى و یا همان سوسیالیزم دمکراتیک از اهداف گذار خشونت پرهیز از حاکمیت اسلامى به دمکراسى میباشد ،باید اپوزیسیون ترقى خواه در پى به سامان رساندن آلترناتیو پس از حاکمیت اسلامى باشد توجه شما را به شنیدن این گفتگو جلب مینمایم

دیدگاهی بنویسید

لطفا دیدگاه خود را در اینجا بنویسید
لطفا نام خود را در اینجا بنویسید

3 × 1 =