شاپور احسانی راد: کارگران‌ حق طلب گروه ملی صنعتی فولاد اهواز آزاد باید گردند

بازداشت شبانه کارگرانی که دستمزدشان را طلب کرده اند تاکنون در قاموس هیچ قانون انسانی نیامده است، کسانی که حکم بازداشت کارگران را صادر کردند و نیز انهایی که ضابط این حکم هستند باید تحت تعقیب، بازداشت و محاکمه شوند.

کارگرانی که نزدیک به ده روز فریاد کشیدند نزدیک به ده روز برای خواست بر حق شان ، دستمزدشان ، برای معاش خانواده شان در مقابل همه ارگانها و نهادهای قدرت فریاد بلند اعتراض شان را رساندند، معلوم نیست چطور و با چه جراتی شبانه به انها تعرض، حمله کردند و بازداشت شدند، ایا نمی دانند این تعرض، اتش خشم کارگران را از دزدان دستمزدشان ، دو صد چندان می کند، ایا نمی دانند که با بازداشت این ده کارگر فولاد، اتش کینه و نفرت همه طبقه کارگر را از حاکمان سرمایه دامن می زنند ایا تصور می کنند می توانند با این عمل ننگین خود، در دل کارگران حق خواه وحشت و رعب ایجاد کنند، اما و سرمایه داران و حامیان انها باید بدانند کارگران اعتصابی و معترضی که سفره بدون نان خود را جلوی استانداری، پیش چشم سودپرستان نامردمی پهن کردند که شاید فریاد رسی باشد، کارگرانی که در بدترین و دشوار تربن شرایط اب و هوایی‌ در کارهای سخت و زیان اور با فولاد دست و پنجه نرم می کنند، کار می کنند، عرق می ریزند و از این همه گرسنگی و‌ بی حقوقی، از این همه بی عدالتی با شعار مرگ با کارگر، مرگ خود را طلب می کنند دیگر از هیچ سرکوب و بازداشتی واهمه نخواهند داشت و زودتر از انچه تصورش را کنید قدرتمندانه به خیابانها خواهند امد و نه تنها دوستان خود را ازاد خواهند کرد بلکه تا همه مطالبات به حق خود را نگیرند یک قدم عقب نخواهند گذاشت و جواب کارفرمای گروه فولاد و همه کسانی را که دیشب ناجوانمردانه‌ در جواب شکم‌ گرسنه، همسران و کودکان کارگران، حکم حمله و تعرض شبانه و بازداشت کارگران را صادر کردند، خواهند داد.

کارگران می دانند زور، قدرت و ثروت فرادستان از کار، زحمت و تلاش فرودستان است، در مقابل کارفرما و همه حافظان سرمایه، که‌ دسترنج ،حق کارگر و دستمزد زحمتکشان را اشکارا می دزدند، کارگران ناچارند با قدرت اتحاد، دستمزدشان را با زور و قدرت از حلقوم انها دراورند، امروز برای کارگران فولاد و همه کارگران ایران دزدی دستمزدشان، ظلم و ستم، حسرت و گرسنگی و این همه سرکوب و تحقیر دیگر تحمل ناپذیر شده است، طاقت کارگران دیگر طاق شده است، بنابراین ما کارگران ایران دیگر به هیج وجه بازداشت و سرکوب هم طبقه ایی های خود را تحمل نخواهیم کرد و متحدانه به یاری همه کارگران ایران انها را از دست دزدان دستمزد ازاد خواهیم کرد.

* شاپور احسانی راد نماینده اخراجی کارگران پروفیل ساوه و عضو هیات مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران

دیدگاهی بنویسید

لطفا دیدگاه خود را در اینجا بنویسید
لطفا نام خود را در اینجا بنویسید

یازده + یک =