سهیل عربى زندانى سیاسى محبوس در زندان فشافویه به اعتصاب غذاى خود پایان داد

بنابدرخواست مادرم ومادران شهدای جنبش آزادی وبرابری خواهی و مردم خوبمان من سهیل عربی باشروع تحویل به اعتصاب غذای خود پایان میدهم همگام بایارانم که به حمایت ازما دست به اعتصاب غذای سه روزه زدند وهمچنین سال نورا بتمام ملت ایران تبریک عرض میکنم وسالی پرازامیدوآزادی برای ملتم آرزودارم.امید که مارافراموش نکنید.سهیل عربی

دیدگاهی بنویسید

لطفا دیدگاه خود را در اینجا بنویسید
لطفا نام خود را در اینجا بنویسید

15 + یازده =