گفت و شنود رادیو فرهنگ با صابر زمانى پژوهشگر مسایل اقتصادى و فعال کارگرى در مورد حداقل دستمزد و قدرت خرید کارگران

در گفتگوى امروز همراه شدیم با ” صابر زمانى” فعال کارگرى و پژوهشگر مسائل اقتصادى ، نخست یاد زنده یاد شاهرخ زمانى مدافع حقوق کارگران و زحمتکشان و زندانى سیاسى و همچنین سایر از دست رفتگان جنبش اعتراضى از جمله محمد جراحى را گرامى داشتیم ، سپس آقاى زمانى شرحى از فعالیتها و عرصه تخصصى خود که در زمینه اقتصادى میباشد براى شنوندگان بیان نمودند ، در این گفتگو به حداقل دستمزد و عدم همخوانى آن با قدرت خرید کارگران اشاره شد و آنگاه در مورد سایر مشکلات نظام سرمایه دارى و ادامه جنبش اعتراضى کارگران و زحمتکشان ایران سخن بمیان آورده شد و تنها را نجات از مشکلات کنونى همبستگى و اتحاد همه جنبش هاى اعتراضى چه معلمان ،کشاورزان ، کارگران و مزدبگیران

دانسته شد ، توجه شما را به شنیدن این گفتگو جلب مینمایم

دیدگاهی بنویسید

لطفا دیدگاه خود را در اینجا بنویسید
لطفا نام خود را در اینجا بنویسید

12 + دو =