شاهنامه و گرانمایگان سخنور برنامه اى از رادیو فرهنگ ، بخش دوم داستان سیندخت تهیه و اجرا سعید اوحدى

همراه با درودهاى گرم و مهر بسیار  : در سلسله گفتارهاى “شاهنامه و گرانمایگان سخنور”از هفته گذشته داستان شورانگیز “سیندخت ” را که مادر رودابه و مادر بزرگ رستم و همسر مهراب کابلى است از شاهنامه فردوسى بر گرفتم و  براى دوستان گرامى به ارمغان آورده ام ، در بخش نخست آشنا شدیم  با چهره هاى اصلى و همچنین روزگارى که سیندخت در آن میزیسته ، در بخش دوم بدانجا خواهیم رسید که سرانجام در دیدارى که سیندخت با سام پهلوان ایرانى داشته از وى پیمان میگیرد که در بازگو کردن راستى گزندى به او نرساند و سام با دست سیندخت را در دست میگیرد و او را نواخت و گفت که بر سر پیمان هستم تا پاى جان ، آنگاه سیندخت خود را معرفى میکند و میگوید ما از نژاد ضحاک هستیم و دخترم رودابه با پسر تو زال آهنگ همسرى دارند و این را به آگاهى منوچهر برسان تا بتوانیم رضایت وى به این پیوند جلب نماییم ، سام در تدارک نوشتن نامه اى به منوچهر میشود و سیندخت سام را به کابل دعوت میکند ، ادامه داستان و در بخش سوم را هفته آینده براى دوستان علاقه مند بازگو خواهم کرد ، در هفته پیش گفتم که :هنگام پادشاهى منوچهر نوه ایرج میباشد و زال که پسر سام است دل به مهر رودابه که دختر مهراب کابلى و سیندخت داده و چون منوچهر و مهراب این پیوند را خوش نمیدانند سیندخت این مادر خردمند و فداکار وارد ماجرا میشود و چون سفیرى هوشیار به تنهایى به دیدار سام میرود و خود را مادر عروس وى میداند و از سام پیمان میخواهد که از جنگ پرهیز کند و به این پیوند خجسته رضایت دهد ، در ادامه این داستان شکوهمند بیشتر به نقش سیندخت پى خواهیم برد که چگونه پیام آور صلح و دوستى است . در برنامه هاى گذشته از شانزده نامه ها یاد کردم که عبارت بودند از: گرشاسب نامه ، بانو گشسب نامه ، فرامرز نامه ، جهانگیرنامه ، برزو نامه ، شهریار نامه ، بهمن نامه ، سام نامه ، منظومه هماى و همایون ، گرد آفرید نامه ، زراتشت نامه ، رستم نامه ، گردویه نامه ، کوهزاد نامه، فرنگیس نامه ، داستان جریره و اینک هفدهمین نامه و بخش دوم داستان سیندخت از این سلسله گفتار را با هم میشنویم

دیدگاهی بنویسید

لطفا دیدگاه خود را در اینجا بنویسید
لطفا نام خود را در اینجا بنویسید

پنج + بیست =