گفت و شنود رادیو فرهنگ با عباس خرسندى دبیر جبهه دمکراتیک ایران برون مرز و سخنگوى شوراى دمکراسى خواهان ایران در مورد جنبش کازرون و پیوند آن با جنبش سراسرى

گفتگوى امروز رادیو فرهنگ ویژه داده شد به جنبش کازرون و پیامدهاى آن ، در این پیوند همراه شدیم با ” عباس خرسندى” دبیر جبهه دمکراتیک ایران برون مرز و سخنگوى شوراى دمکراسى خواهان ایران و کارشناس امور سیاسى , سخن به ناتوانى حکومت و عدم پاسخگویى به خواسته هاى اساسى ایران بمیان آورده شد و از فرقه شیعگیرى ولایت مطلقه فقیه که کارش دخالت بیهوده در امور سایر کشورهاى مسلمان از جمله کشورهاى افریقایى که چند شیعه وجود دارد میباشد نام برده شد واینکه حاکمیت شکست سختى هم در این زمینه خورده است ، با توجه به فقر روز افزون تودها و سرکوب گسترده هر اعتراضى وجود چنین جنبش هاى اعتراضى در شهرهاى گوناگون وجود دارد و باید این جنبش ها بشکل سراسرى و مسالمیت آمیز سازماندهى شود تا سرانجام به فروپاشى نظام استبدادى منجر شود ، در ادامه این گفتگو به موارد مهم دیگرى در این زمینه اشاره شد که توجه شما را به شنیدن آن جلب مینماییم

دیدگاهی بنویسید

لطفا دیدگاه خود را در اینجا بنویسید
لطفا نام خود را در اینجا بنویسید

2 + هفده =