رعنا فیض بخش وکیل ‍سهیل عربی از ممنوع الملاقاتی موکل خود خبر میدھد

” رعنا فیض بخش”وکیل ” سهیل عربى” زندانى سیاسى اعلام نموده است : چهارمین ھفتە متوالی میباشد کە موکلم بە دلایل نامعلوم از ملاقات با وکیل و دیدار با خانوادە محروم گشتە و کماکان از او بی خبریم امروز با دستور قضایی بە زندان مراجعە کردم و متاسفانە مطابق معمول سە ھفتە پیش سهیل ممنوع ملاقات بود و جواب قانع کنندەای نیز از جانب مسئولین زندان دریافت نکردم. خانوادە سهیل ھمچنان در نگرانی و بی خبری از وضعیت سلامتی او بسر میبرند.
رعنا فیض بخش وکیل سهیل عربی

دیدگاهی بنویسید

لطفا دیدگاه خود را در اینجا بنویسید
لطفا نام خود را در اینجا بنویسید

بیست − 20 =