گام به گام با گفتمان سیاسى روز ایران از رادیو فرهنگ ، این هفته بخش دوم کودتا مفاهیم و مبانی آن ، تهیه و اجرا سارا فرزاد

دوستان ومهربانان همیشه همراه با برنامه ی گام به گام با گفتمان سیاسی ایران در خدمت شما عزیزان هستیم امیدواریم تابستانی خوش را در حال گذار باشید ، با توجه به موج چشمگیر اعتراضات مردمی که از دی ماه ۹۶ اغاز گردیده وتاکنون نیز ادامه دارد گمانه زنی های بسیاری در گفتمان اپوزوسیون خارج از کشور وحتی مخالفان وتحلیلگران سیاسی داخل ایران مبنی بر کودتای احتمالی سپاه صورت گرفته است که در این برنامه به برخی از گمانه زنی ها پیرامون فرضیات کودتا در ایران می پردازیم این گمانه زنی ها صرفا جنبه ی روشنگری واطلاع رسانی وقضاوت شنوندگان را در بر خواهد داشت ونظرات خاص رادیو فرهنگ نمی باشد ، با ما باشید در این برنامه

در ابتدا به بی خطری ارتش غیر سیاسی می پردازیم بی تردید در هرکشوری ارتش خاستگاه اصلی و محوری کودتا محسوب میشود. در ایران اما پس از تغییر نظام سیاسی، و تثبیت جمهوری اسلامی، ارتش بهگونهای فزاینده زیر نظارت و تحت تصفیه سیاسی ـ امنیتی قرار گرفت. ارتشی که پشتوانه اصلی رژیم شاهنشاهی بود .ابراهیم یزدی، معاون نخست وزیر دولت موقت، و از طراحان و بانیان اصلی تأسیس سپاه پاسداران، پس از انقلاب اسلامی تصریح میکند که «پس از پیروزی انقلاب، رهبری، شورای انقلاب و دولت موقت تا مدتها به فرماندهان ارتش اعتماد نداشتند. اسناد و شواهد هم بود که دولت آمریکا هنوز طرح کودتا در ایران را در دستور کار خود داشت. این تصور وجود داشت که ارتش ، درپی دستیازیدن به کودتا بود .همچنین صرفنظر از اعدام برخی سران ارتش پس از پیروزی انقلاب، تصفیه در ارتش نیز بهشکلی فزاینده ـ همزمان با استقرار و تثبیت جمهوری اسلامی ـ پیش رفت. مقامهای ارشد ارتش با مهر تأیید ولی فقیه منصوب شدند و چهره های جدید و همدل با نظام جدید و همراه با ولی فقیه، جایگزین قدیمی ترها شدند وضع مزبور، مستقل از پیامدهای تولد سپاه پاسداران و گسترش حوزه فعالیتهای نظامی ـ امنیتی و حتی سیاسی و اقتصادی این نهاد برآمده از نظام جدید (جمهوری اسلامی) بود واین چنین شد که ارتش به شکل یک نیروی فرمایشی وغیر سیاسی به حیات بی خطر خود ادامه داد ورفته رفته سپاه قدرت را به دست گرفت
، واکنون اما از پس ۳۷ سال حیات جمهوری اسلامی، ارتش به نقطهای رسیده که سران آن معتمدان شخص اول نظام هستند و فرماندهان ارشدش در پیوند و ارتباط .با ستاد کل نیروهای مسلح و در هماهنگی با کانون مرکزی قدرت می باشند از سوی دیگر در قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز بر «مکتبی» بودن ارتش تاکید شده و اینکه نه فقط برای «پاسداری از استقلال و تمامیت ارضی و نظام جمهوری اسلامی»، که «در راه تحقق اهداف انقلاب اسلامی» نیز باید
.«فداکاری» پیشه کند این همه بهمعنای سامان یافتن ارتشی است که از نهادهای همتایش در کشورهایی چون ترکیه و مصر و پاکستان، در تمایز معنادار بسر میبرد. ارتشهایی که در .دهههای اخیر همواره بانی کودتا بوده یا در مظان اقدام به آن ارزیابی شدهاند اینگونه، ارتش جمهوری اسلامی بیش از پیش برای حاکمیت سیاسی در ایران، بیخطر شده است
سرلشکر محمد باقری، رییس ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی درباره نقش و جایگاه سپاه پاسداران گفته است: «ارتش و سپاه در جمهوری اسلامی ایران مکمل یکدیگرند؛ دفاع در برابر دشمن همتراز طبق قانون اساسی برعهده ارتش است؛ اگر توان مهاجم بهگونهای باشد که ارتش به تنهایی قدرت مقابله نداشته باشد، طبق قانون اساسی سپاه وارد عرصه میشود. علاوه بر این سپاه مسئولیت حفظ امنیت داخلی در محدوده بالاتر از توان انتظامی را برعهده دارد؛ تعمیق انقلاب اسلامی در مناطق غربی آسیا و کشورهای اسلامی نیز برعهده سپاه ».است
نقش سپاه اما به این فهرست وظایف نظامی محدود نیست. مداخله سپاه در حوزههای سیاسی ـ امنیتی و حتی اقتصادی، به شکلی فزاینده در دوران رهبری .آیت الله خامنه ای برجسته و تشدید شده است
به عنوان جدیدترین نمونه، حسین طائب رئیس سازمان اطلاعات سپاه پاسداران اعلام کرده که «پشتپرده تخلفات اخیر را رصد میکنیم.» او افزوده است: «پرونده مفاسد اقتصادی کلان کشور در دستور کار سازمان اطلاعات سپاه است
همچنین درهم تنیدگی و پیوند رأس هرم نظام با امنیتی های حاکم بر سپاه نیز بهقدر لازم برای ناظران سیاسی مشهود و مشهور است. مداخله مستقیم سپاه در روند برگزاری و فرجام انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۸۸ و بازداشتهای گسترده همزمان با اعلام نتایج رسمی، و نیز سرکوب خونین اعتراض شهروندان پرسشگر، یک شاهد مهم از این همراهی با نگاه و رویکرد رهبر جمهوری اسلامی است. فرماندهان ارشد سپاه (چون سردار جعفری، سردار همدانی، و سردار نقدی) از ابراز دخالت گسترده این نهاد نظامی در انتخابات مزبور و حوادث ناگوار مترتب بر آن، پروایی نداشتهاند
واما سپاه پاسداران را میتوان تنها نیروی نظامی آماده کودتا در ایران توصیف کرد. نهادی که مدتهاست نقش دولت سایه را در تحولات سیاسی ـ امنیتی ایران
.ایفا میکند در تأیید و رد صلاحیت نامزدها، از مراجع اصلی شورای نگهبان محسوب میشود؛ در احضار و تهدید و بازداشت روزنامهنگاران و فعالان سیاسی و کنشگران مدنی دستی گشوده دارد؛ بهعنوان عاملی مهم در صدور احکام قضایی توسط دادگاه انقلاب ایفای نقش میکند؛ با استفاده از بازوهای تبلیغاتی و رسانهای خود به کارشکنی و مخالفتخوانی علیه دولتهای ناهمسو (چون دولت خاتمی و …دولت روحانی، و حتی نیمه دوم دولت دوم احمدینژاد) مشغول میشود؛ و امنیتیهای حاکم بر سپاه در مقابله با هر گزینهای که تهدیدی علیه وضع مطلوب خود و پروژهها و چشم اندازهای سیاسی ـ ایدئولوژیکشان ارزیابی کنند، تردید نخواهند کرد. این تنها ولایت فقیه است که به واسطه پیوند تنگاتنگ و درهم آمیختگی جایگاه و اقتدارش با پتانسیل سپاه، از توان مهار یا کنترل یا تنظیم .اقدامات آن برخوردار است
افزون بر آنچه آمد، سازمانیافتگی و ساختار هرمی سپاه، به آن پتانسیلی بخشیده که در ایران امروز منحصر بهفرد است. این ساختار سازمانی متکی شده بر بضاعت نظامی و امنیتی و اقتصادی، در بزنگاهی که علیه رأس هرم سپاه ارزیابی شود، میتواند به اقدام گسترده و سریع و یکپارچه دست زند؛ همان چیزی که کودتا توصیف میشود
پاسخ به این پرسش که سپاه چه زمانی دست به کودتا خواهد زد، آسان نیست؛ اما یکی از بزنگاههای محتمل، مقطع زمانی پس از درگذشت رهبر جمهوری اسلامی باشد. دور از ذهن نیست که اگر امنیتی های حاکم بر سپاه خروجی مجلس خبرگان را همسو با چشماندازهای مطلوب خود ارزیابی نکنند، به اقدام نظامی علیه دولت .مستقر دست یازند و زمام امور را مستقیم و مستقل، در اختیار گیرند در سالهای اخیر امنیتیهای حاکم بر سپاه کوشیدهاند مطلوبها و پروژههای خود را از کریدورهای شبهدموکراتیک و با سوءاستفاده از روندهای انتخاباتی پی گیرند. روزی که سپاه این ابزار را بلاموضوع یا کماثر یابد، و بر توان نظامی ـ امنیتی خود تکیه کند، پیامدهای ناگوار برای ایران کم نخواهد بود؛ چنانکه چنین امری ـ با همراهی رهبر جمهوری اسلامی ـ در انتخابات ۱۳۸۸ به وقوع پیوست حتی اگر اقدام نظامی مستقیم و مشهود سپاه برای تصاحب تام و تمام حاکمیت سیاسی رخ ندهد، این نیرو میتواند با اعمال فشار و تهدید جدی، بهگونهای غیرمستقیم وضع دلخواه خود را تعقیب و متحقق کند. رویکردی که در در دو دهه کم رخ نداده است. از سرکوب روزنامهنگاران و فعالان سیاسی گرفته تا تهدید نمایندگان ناهمسو در مجلس، و دخالت در انتخابات، و حتی رفتارهای سیاسی .غیرعقلایی (مانند حمله به سفارتخانه ها)، موارد کم نیستند
این ارزیابی به معنای قدرت فائقه و دست تمام گشوده سپاه در سیاست ورزی و مدیریت کشور نیست. مستقل از حضور جناحهای واقعگرا، عملگرا، مصلحتاندیش و میانه رو در سپاه ـ که در برابر کودتا یا اقدامهای مشابه، موضعی متفاوت یا منتقدانه دارند ـ اجزای سامانبخش جامعه مدنی ایران، در عصر ارتباطات و فنآوری اطلاعات، نیروی مقاوم و مولفه بسیار موثر و مهمی محسوب میشوند. و این، صرفنظر از ناچاریهای حکمرانی در منطقه خطرخیز خاورمیانه و نیز اجبارهای کشورداری در مناسبات بینالمللی غیرقابل .اغماض است برای مقابله با نیروی سختافزاری نظامی ـ امنیتی کودتاچیان، گریزی از تکیه بر توان جامعه مدنی و نیروی اجتماعی پشتیان دموکراسی نیست؛ همانی که در ترکیه نیز به داد اردوغان رسید
واما سخن اخر گروهی از سیاسیون بر این باورند که
سپاه اکنون در تلاش است تا حکومت روحانی را به شکست در توافق هستهای با قدرت های بزرگ متهم کند. واگر دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا
تحریمهای خروج از برجام را عملی وبه حتم ویقین تصمیم به خروج از این توافقنامه بگیرد، سپاه پاسدارن بهانه خوبی برای تثبیت ادعای شکست امکان مذاکره با غرب را به دست خواهد آورد و از این فرایند فرصتی استثنایی برای نفوذ بیشتر در موسسات و نهادهای دولتی به ویژه فضای عمومی در داخل ایران که با نفوذ سپاه در قدرت سیاسی و اقتصادی همراه است استفاده نماید . سپاه اکنون در تلاش است تا قبل از مرگ خامنهای و به وجود آمدن خلاء قدرت در ایران، خود را به عنوان قویترین نهاد آن شرایط تبدیل کند و راه را بر دیگر رقیبان طوری ببندد که حتی ولی فقیه بعد از خامنهای هم نتواند در آینده مزاحمتی برای آن به وجود آورد ولی از انجا که بازیهای قدرت وسیاست به سان بازی شطرنج در حرکتهای استراتژیک تغییر مفهوم معنای تازه ای به خود می گیرند باید منتظر ماند..
ودر این میان اما قدرت مردم بی بدیل است ملت ایران بداند تاریخ تحولات سیاسی جهان شاهد این مدعاست که هیچ کس وهیچ قدرتی در مقابل اتحاد مردمیارای تحمل ندارد امر مهمی که امروز بیش از هر زمان ضرورتش بر یک جمله بیش از بیش حس می گردد همه با هم یکصدا ومتحد صرف نظر از
اعتقادات مختلف با هم فریاد بزنیم دیکتاتور به پایان سلام کن

دیدگاهی بنویسید

لطفا دیدگاه خود را در اینجا بنویسید
لطفا نام خود را در اینجا بنویسید

1 × 5 =