اخبار و اعتراضات کارگری امروز یکشنبه ١مهرماه ۱۳۹۷ ، تهیه و اجراء از : امیر جواهری لنگرودی

پیرامون :پیرامون : مهر ماه اغاز شد و معلمان ازاده محمد حبیبی – اسماعیل عبدی – محمود بهشتی لنگرودی معلمان ازادیخواه در زندانند ، دور جدید اعتصاب رانندگان کامیون در اغاز مهر ماه با گشایش مدارس در جای جای کشور مشهد – أصفهان – أرومیه و پایانیه بروجرد، گفتکوی خانم ادینه بیگی همسر محمود بهشتی لنگرودی معلم زندانی با سایت معلم و کارگر ، و طرح دشواری های زندان و خواست إرادی مشروط او را خواست خانواده و خود می دارند ، نرگس محمدی با دو فرزند و نسرین ستوده با دو فرزند و معلمان ازادیخواه ، دراویش و دانجشویان و فعالان مدنی در زندانند ولی جانبان و ادم فروشان و قضایانا کهریزک به خاطر سینه زنی تاسوعا و عاشورا همچون سعید مرتضی در شهر زادگاهش نفت دیدم میرود و سر انجام حادثه شهر اهواز روز شنبه که به مشته شدن بیش از ٢۵ نَفَر و مجروح شدن ۶٠ نَفَر انجامید ، اینگونه اقدامات کور مسیر واقعی مبارزات مردم و جنبش های اجتماعی را به انحراف می کشاند و دست جمهوری إسلامی و نیروهای سرکوب انرا را برای رودررویی با سازمانگران مستقل باز می گذارد و مبارزات مردم را به انحراف می کشاند و…. با هم به این گفتار گوش کنیم

دیدگاهی بنویسید

لطفا دیدگاه خود را در اینجا بنویسید
لطفا نام خود را در اینجا بنویسید

18 + 19 =