شاهنامه و گرانمایگان سخنور برنامه اى از رادیو فرهنگ ، بخش دوم داستان مریم ، تهیه و اجرا سعید اوحدى

همراه با درودهاى پاکدلانه : در سلسله گفتارهاى “شاهنامه و گرانمایگان سخنور” داستان مریم دخت قیصر روم و همسر خسرو پرویز را که برگرفته شده از شاهنامه فردوسى میباشد براى دوستان به ارمغان آوردم ،در بخش نخست آشنا شدیم به دورانى که مریم میزیسته ، خسرو پرویز یا خسرو اَبهرویز که به معناى فاتح و پیروز میباشد به روم گریخته و قیصر روم دخت یگانه خویش را به پیوند خسرو میاورد و در جنگ با بهرام چوبینه به یارى او لشکرى میفرستد به فرماندهى برادرش نیاطوس که مریم را به او سپرده تا به کابین خسرو درآید ،و  در هنگامیکه مریم به نزد او میرسد” خسرو پرویز بوسه بر دست مریم میزند” و سپس بر اساس دو آیین مسیحى و زرتشتى مریم و پرویز به پیوند زناشویى میرسند و جشن و شادى در کوى و برزن برپا میشود ، اما نیاطوس از اینکه دوگانه مراسم زناشویى برگزار شده ناراحت است و قصد حمله به سپاه ایران دارد ، در این میان مریم خود را داوطلب میکند تا به دیدار نیاطوس عموى خود برود و او را از کینه برحذر دارد ، ادامه داستان را هفته آینده در بخش سوم پى خواهیم گرفت ، هفته گذشته اشاره داشتم  پس از شکستى که خسرو از بهرام چوبین داشته به روم میگریزد و از قیصر روم تقاضاى کمک براى شکست بهرام چوبین دارد „ در برنامه هاى گذشته هنگامیکه داستان شورانگیز گردویه که خواهر بهرام چوبینه را براى دوستان بازگو کردم و به این جنگ و گریزها و علتهاى آن اشاره داشتم„ قصر فرستاده خسرو پرویز را به گرمى استقبال میکند و نیرو و سپاه به یارى وى میفرستد ، قیصر میگوید دخترى دارد مریم بنام که خردمند و اندیشه ورز و کامجو است و  میخواهد دخت وى براساس آیین مسیحیت به پیوند خسرو برسد تا مریم بتواند پیام آور صلح و دوستى باشد و جنگهاى دراز و فرسوده بین ایرانیان و رومیان به پایان برسد. در برنامه هاى گذشته از بیست و سه نامه یا داستان یاد کردم که عبارت بودند از: گرشاسب نامه ، بانو گشسب نامه ، فرامرز نامه ، جهانگیرنامه ، برزو نامه ، شهریار نامه ، بهمن نامه ، سام نامه ، منظومه هماى و همایون ، گرد آفرید نامه ، زراتشت نامه ، رستم نامه ، گردویه نامه ، کوهزاد نامه، فرنگیس نامه ، داستان جریره ، داستان سیندخت، داستان کتایون و داستان فرانک ، داستان هماى چهرزاد ، داستان سپینود، داستان روشنک ، داستان منیژه  و اینک بیست و چهارمین داستان که ” مریم ” میباشد را در بخش دوم با هم میشنویم

دیدگاهی بنویسید

لطفا دیدگاه خود را در اینجا بنویسید
لطفا نام خود را در اینجا بنویسید

11 + 3 =