گام به گام با گفتمان سیاسی روز ایران از رادیو فرهنگ این هفته بحران مدیریت یا مدیریت بحران تهیه و اجرا سارا فرزاد

دوستان وهمراهان عزیز شنونده درود وعرض ادب بنده را پذیرا باشید سال نوی امسال را درحالی اغاز کردیم که طبیعت خشمگین از بی خردی وجهالت انسان بی پروا برما نثار کرد انچه در دل داشت……. گاهی با خود می اندیشم این خشم وخروش این بارش سهمگین آه مظلوم کدام رنجیدیده دل است خشم خونین طبیعت از چیست به گمانم ناله وداغ یک مادر افسرده دل است که سر چوبه دار فرزند رو به سقف اسمان زجه زدو خون گریست…..

شاید هم اشک خشکیده به چشم کودکی است در پی رفتن مادر به حبس بی گمان اشک پنهانی مردی ست از شرم نگاه فرزند بر سر سفره ی خالی ازنان به گمانم این خروش سهمگین این دیوانه سیل خانمان انداز خشم اشفته ی ظلم است وخیانت شهوت قدرت وشهرت عطش ثروت ومکنت.  امروز ودر راستاى  وضعیت اشفته ی کشورمان در بروز حوادث سیل اخیر موضوع مدیریت بحران را انتخاب کردیم هر چند که اگر گوش شنوایی بود کاربست تحقیقات وپایان نامه های دکترا ی منایع طبیعی در گوشه کتابخانه ها خاک نمی خورد حوادثی که سالهاست متخصصین داخلی وخارجی ودلسوزان واقعی ایران بارها وبارها گوشزد کرده اند واما… راهی به جایی نبرده است
با من سارا باشید در این برنامه
مدیریت بحران به مجموعهای از فعالیتها، چاره جوییها و دستورالعملهایی اطلاق میگردد، که مدیریت یک سازمان، در چالش با بحران انجام میدهد و هدف آن کاهش روند، کنترل و رفع بحران است. بطور کلی مدیریت بحران بمعنای سوق دادن هدفمند جریان پیشرفت امور، به روالی قابل کنترل و انتظار بازگشت امور در اسرع وقت، به شرایط قبل از بحران است. به اختصار، مدیریت بحران، کلیه اقدامات مربوط به پیشگیری و مدیریت ریسک، سازماندهی و مدیریت منابع مورد نیاز در پاسخ به بحران میباشد. مدیریت بحران علمی کاربردی است که به وسیله مشاهده سیستماتیک بحرانها و تجزیه و تحلیل آنها، در جستجوی یافتن ابزاری است، که به وسیله آنها بتوان از بروز بحرانها، پیشگیری نمود یا در صورت بروز آن، در خصوص کاهش اثرات بحران، آمادگی لازم امداد رسانی سریع و بهبودی اوضاع، اقدام نمود لازم به تذکر است که در تغریف مدیریت بحران به اقدامات پیشگرانه قبل از بروز بحران اشاره می شود ونه لزوما وصرفا اقدامات پس از بروز سیل، اینکه ما تلاش کنیم اقداماتی کنیم که جلوی بروز سیل را بگیرد ویا چگونه مهندسی کنیم تا بحران پیش نیاید، بخش مهم مدیریت بحران است ونه اینکه بگذاریم اتفاق بیفتد کار از کار بگذرد ودر صدد رفع ان باشیم
با وجود پیشرفتهای مهندسی در چند دهه گذشته، سیل همچنان یکی از خطرناکترین تهدیدها برای کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه است و شدت آسیبهای آن در پنجاه سال گذشته روبه افزایش بوده است. خطر سیلاب فقط مادی نیست و با میزان آسیب پذیری اجتماعی و بحران اقتصادی جمعیت آسیب دیده در ارتباط مستقیم است. وقتی سیل آسیب مادی و اجتماعی توامان داشته باشد .بدل به بحران و تهدید میشود بررسی سی سال سیل در کشورهای آسیایی که در دانشگاه ملل متحد در ژاپن انجام شده نشان میدهد ایران یکی از ده کشوری است که بیشتر در معرض خطر سیل هستند. براساس تحقیقاتی که در ایران انجام شده ایران از چهل بلای طبیعی سی بلا را تجربه میکند که مخربترین آن سیل است. از این رو مدیریت بحران .سیل نقشی اساسی در پیشگیری و کاهش خسارت دارد
مدیریت بحران برای کاهش خسارت بلایای طبیعی، زیست محیطی یا ساخته انسان :در سه سطح مختلف تعریف میشود: سطح اول؛ امکانسنجی سیستم موجود برای مقابله با بحران سیل و مجموعهای از اقدامات برای استفاده از آنها مثل تغییر کاربری زمینها یا تغییر پراکندگی جمعیت. سطح دوم برنامه ریزی کلان و منطقه ای و تعریف سیستم جدید یا سیستم اصلاح شده و سازگار با شرایط جدید و تجزیه و تحلیل خطرهای احتمالی یکی از مهمترین اقدامات در مدیریت بحران سیل، جانمایی مناطقی است که احتمال سیل در آنها میرود. تهیه نقشه هایی برای شناسایی نقاط ضعف سیستم دفاعی و مشخص کردن مناطق آسیب پذیر، اقدامی پیشگیرانه محسوب میشود که در نهایت باید به تعریف پروژههای جدید در سطح ملی منتهی شود سیستمهای هشدار زودهنگام از دیگر اقدامات مدیریت بحران است. اساس سیستم هشدار موثر، شناسایی زودهنگام و تعیین حجم سیلی است که انسانها در معرض آن هستند. این سیستمها بدون پیشبینی دقیق و مطالعات جامع آماری نمیتوانند تاثیر چشمگیری در کاهش خسارات داشته باشند. در مقیاس محلی هم این سیستمها به بازرسی دورهای و بهبود عملکرد نیاز دارند تا در صورت بروز حادثه آمادگی لازم را برای تصمیمگیری، پشتیبانی و حفاظت از خطر سیلاب داشته باشند. سطح سوم و نهایی مدیریت بحران، تعیین روشی بهینه است در طراحی و ساخت .سیستمهای محافظتی در مناطقی که سیستمهای موجود شکست خورده اند مهندسان هیدرولیک، راه مقابله با مشکلات سیل را در مطالعات هیدرولوژیک، طراحی سیستمهای تخلیه و سازههای مقاوم در برابر گسترش سیلاب میدانند و استفاده از تجربیات گذشته و نمونههای موفق در کشورهای دیگر را تصمیم گیریهای کلان لازم میدانند. این راهکارها و مطالعه ها را باید دائم بازبینی شوند تا مدیریت بحران به بهترین نحو ممکن و با کمترین آسیب قابلیت اجرا داشته باشد، این راهکارها باید براساس ویژگیها محلی متفاوت باشند، مثلا برای مهار سیلابهای ناگهانی که سرعت بالا و نیروی فرسایش زیادی دارند میتوان منابع ذخیره آب احداث و آن را با چرخه تولید برق آبی ترکیب کرد. در حالیکه نحوه سیلاب رودخانههای بزرگ در دشتهای آبرفتی را باید با شیوهای متفاوت مهار .کرد که خطر اصلیشان گستردگی آن و در بر گرفتن مناطق مسکونی است بخش آخر عملیات مدیریت بحران، سبک کردن فاجعه برای بازماندگان است؛ ساماندهی کمکهای بشردوستانه به قربانیان و بازسازی ساختمانهای آسیبدیده و .مهیا کردن شرایط زندگی با توجه به موقعیت جغرافیایی ایران، احیای پوششهای گیاهی و توجه به تراکم گیاهان، جلوگیری از تغییر کاربری بیرویه زمینها، جلگهها و جنگلها به زمینهای کشاورزی، جلوگیری از احداث بزرگراهها، جادهها و مسیرهای ریلی که باعث به هم خوردن اکوسیستم منطقهای میشوند باید در تصمیمهای کلان و .منطقهای لحاظ شوند، باید در نظر داشت که هیچ راه حل فنی برای مهار سیلاب کاملا ایمن نیست. حتی اگر سیستم همیشه جواب داده باشد، ممکن است به دلیل خرابی احتمالی یا سیلهای نادر با حجمی بیش از ظرفیت پیشبینی شده ناکارآمد شود. بنابراین آمادگی کامل مدیران و استفاده از جدیدترین فناوری در پیشبینی و مهار سیل از مهمترین محورهای مدیریت بحران است
بحران از یک جایی خارج از مناسبات و محاسبات فکری و ذهنی روی سرمان خراب میشود، حال آنکه بحران طبیعت جغرافیای ایران است. از سیل و زلزله گرفته تا مخاطرات اقتصادی و سیاسی و امنیتی باید هر لحظه آماده رویارویی با یک بلای ناگهانی بود. اما تنها چیزی که در شهرهای ایران پیدا نمیشود آمادگی .یا حتی انتظار وقوع بحران است . روزها و ماهها و سالها است، انواع و اقسام کارشناسان درباره وقوع انواع و اقسام بحرانها هشدار میدهند، اما هشدار در هیچ سطحی از جامعه کارگر نیست. نه در ساختار برنامهریزی و مدیریت نه در عرصه عمومی، هیچ کس، .حتی اهل هشدار، هشدار را جدی نمیگیرد همه با هم در شوک فرو میروند و بیرون میآیند. در زمان بحران دست و پایشان را گم میکنند و بعد که آبها از آسیاب افتاد، دنباله کار خویش میگیرند سر شاخ مینشینند و با هم شاخه میبرند اساس توسعه ایران، شتابزدگی و سهلانگاری و اشتباههای محاسباتی است. یکی از این مظاهر توسعه معیوب نظام املاک و مستغلات است که دست کم در ۵۰، ۶۰ سال گذشته باعث هرج و مرج و خسارتهای فراوان اجتماعی، زیست محیطی و اقتصادی و اجتماعی شده است طبیعتا در سرزمینی که خطر سیل، زلزله، خشکسالی، انقلاب و جنگ در آن زیاد باشد، قیمت خانه و و ارزش سرمایهای املاک و مستغلات طبیعتا باید پایین باشد. در ایران اما سالها است، جامعه و اقتصاد ایران دنبال املاک و مستغلات دویده .و میدود. و از این بابت ضررهای زیادی متحمل شده است در ۵۰ سال گذشته ایران یک انقلاب کامل، یک جنگ طولانی، چند بحران جدی در سیاست داخلی و خارجی، چند بحران تمام عیار اقتصادی، حدود ۲۵ زلزله شدید با تلفات زیاد و چند ده سیل ویرانگر را تجربه کرده، اما قیمت زمین و خانه با شتابی بیش از تورم رو به فزونی داشته بی تردید سو مدیریت مسوولان بی توجهی وعدم کاربست نتایج تحقیقات دانشجویان داخل وخارج از کشور بر منابع زیست محیطی ایران بی توجهی به هشدار متخصصان منابع طبیعی و بهر بردای بیش از حد برای منافع شخصی از طبیعت نقش اساسی در عمق فاجعه داشته است که بر هیچ کسی پوشیده نیست… ودر این میان تنها ملت نجیب ماست که بار همه مصائب را بر دوش می کشد ایا ما حمال مصائب باستانی جهل خویش نیستیم….. تا کی
دوستان عزیز تا گفتاری وشنیداری دیگر روز وروزگار خوش

دیدگاهی بنویسید

لطفا دیدگاه خود را در اینجا بنویسید
لطفا نام خود را در اینجا بنویسید

18 − یک =