جمهوری اسلامی رزگار زندی را اعدام کرد!

نابود باد رژیم اعدام!

متاسفانه جمهوری اسلامی رزگار زندی، جوان ۲۷ ساله محکوم به اعدام را در زندان سنندج اعدام کرد. ابتدا از ترس واکنش مردم که از اولین ساعات بامداد ۹ مهر در مقابل زندان سنندج تجمع کرده بودند، به دروغ خبر دادند که رزگار بخشیده شده است و بعد خبر واقعی منتشر شد: رزگار اعدام شده است. 

به این ترتیب جمهوری اسلامی با وسیله قتاله اش جنایت دیگری را در تاریخ پر جنایت خود ثبت کرد و جان انسان دیگری را گرفت. 

اما جنایت جدید جمهوری اسلامی یک حقیقت را نمی تواند بپوشاند. این حقیقت که مردم زیادی مخالف اعدام هستند و این را وظیفه خود می دانند که بری جلوگیری از وقوع هر اعدامی به مبارزه ای جانانه بر خیزند و نهایت تلاش خود را بکنند. در چند روز گذشته شهر سنندج شاهد این تلاش بزرگ و انسانی بود. نه فقط در شهر سنندج بلکه فعالین علیه اعدام از شهرهای دیگری نیز برای نجات جان رزگار زندی به حرکت در آمدند. تا چنین جنبشی زنده است جمهوری اسلامی بداند که با اعدام رزگار زندی ها نه فقط نمی تواند از خشم و نفرت مردم رهایی یابد بلکه تنها نفرت بیشتری را درو خواهد کرد. رزگار زندی را جمهوری جنایتکار اسلامی اعدام کرد. ولی تاوانش را باید بپردازد. 

مردم مبارز سنندج و فعالین علیه اعدام در شهر های کردستان!

ما همگی به اتفاق یکدیگر برای نجات رزگار زندی نهایت تلاش خود را بکار بردیم. ولی علیرغم این تلاشهای خستگی ناپذیر و ستودنی جمهوری اسلامی  رزگاررا اعدام کرد. خشم و ناراحتی ما متوجه جمهوری اسلامی و قوانین قرون وسطایی قصاص است که خانواده های مقتولین را شریک جرم جنات دولتی اعدام می کند. همه این قوانین ضد انسانی باید برچیده شوند. جمهوری اسلامی بعد از اعدام رزگار زندی نه قوی تر بلکه ضعیف تر است. رژیمی که با دروغ  اول منکر اعدام رزگار می شود و سپس او را اعدام می کند قبل از هر چیز نشان داده است که چقدر از قدرت شما مردم می ترسد. به این قدرت خود ایمان داشته باشید و به هر شکلی که می توانید نسبت به اعدام رزگار زندی اعتراض کنید و خشم و نارضایتی خود را نشان دهید.

مبارزه ما علیه اعدام ادامه دارد. علاوه بر اعتراض علیه اعدام رزگار زندی هنوز در زندان سنندج زندانیان دیگری در لیست اعدام قرار دارند. خود را برای نجات زندانیان دیگر از چنگال اعدام و مرگ آماده کنید و به جمهوری اسلامی نشان دهید که با اعدام هر نفر، شما مصمم تر می شوید که علیه اعدام مبارزه گسترده تر و قوی تری را به پیش ببرید.

زنده باد جنبش علیه اعدام

سرنگون باد جمهوری اسلامی 

کمیته بین المللی علیه اعدام 

۱ اکتبر ۲۰۱۹- ۹ مهر ۱۳۹۸

دیدگاهی بنویسید

لطفا دیدگاه خود را در اینجا بنویسید
لطفا نام خود را در اینجا بنویسید

3 × 3 =