امروز ١١ آبان ٩٨ آغاز اعتصاب غذاى زرتشت احمدى راغب زندانى سیاسى در بند ٨ زندان اوین

طی اعلام قبلی امروز شنبه ۱۱آبان ۹۸زرتشت احمدی اعتصاب غذاى خودرا در اعتراض به نقض گسترده حقوق بشر درایران آغازکرد و خواست او ازجمله آزادی بی قیدوشرط و وثیقه همه زنان و مردان  بیانیه موسوم به  ۱۴کنشگر درون میهن است که  دربازداشت غیرقانونی موقت به سر میبرند وتاکنون همه حقوق شهروندی آن ها توسط وزارت اطلاعات نقض گردیده است زرتشت احمدی طی نامه ای سرگشاده اعلام‌کرد خواست ها و مطالبات ما ازجمله  فعالیت مدنی و حقوق بشری درزندان نیزادامه دارد و پابرجاست وی اشاره کرد اززمانی که من وارد ۸زندان اوین شدم شور بختانه آماره ورودیه زندانیان سیاسی افزایش یافته است ازسویه دیگر تنی چند اززندانیان سیاسی ازجمله سهیل عربی روح الله مردانی علیرضا قلی پور مهدی ساجدی فر نیازفوری به درمان و انتقال به بیمارستان دارند دستگاه قضایه وزارت اطلاعات بیت رهبری باسرکوب ونظامی کردن ایران‌نمی توانند مردم را خاموش کنند هنگامی که به پیرامون خود نگاه میکنیم مطالبه‌گریه مردم عراق لبنان شیلی بولیوی و دیگر کشورهایه جهان دولت و حکومت هارا وادار به پاسخگویی کرده و مانیز میخواهیم درایران پاسخگویه مطالبات برحق و قانونیه مردم باشد. زرتشت احمدی راغب بند۸زندان اوین ..۱۱آبان ۹۸

دیدگاهی بنویسید

لطفا دیدگاه خود را در اینجا بنویسید
لطفا نام خود را در اینجا بنویسید

12 + 4 =