پیام نوروزى شعله پاکروان از مادران دادخواه به مردم ایران و مبارزین راه آزادى در آستانه سال ١٣٩٩

سالی که در ایران گذشت پر از التهاب و درد و رنج بود. اما درسهای زیادی به همه ما مردم داد. اینکه حکومت ناکارامد و دروغگو و جنایتکار و پنهانکار است. اینکه ما مردم باید خودمان دست به کار شویم و به یاری یکدیگر برویم. ما مردم در شرایط جنگ بدون وجود یک فرمانده دلسوز هستیم. در شرایطی که بسیاری از مردم درامدی ندارند راهی نداریم جز اینکه “نان” خود را با همسایه تقسیم کنیم. در غیر اینصورت در بهار طبیعت با خزان انسانیت و زمستان مرگ روبرو خواهیم شد. قلب یخزده ی ما مردم محتاج بهار است. بهاری که باید خودمان به ایران بیاوریم . بهاری فارغ از جمهوری شیطانی با ازادی و عدالت و سلامت و نان. چنین بهاری بر همه مان مبارک

دیدگاهی بنویسید

لطفا دیدگاه خود را در اینجا بنویسید
لطفا نام خود را در اینجا بنویسید

6 − 5 =