پیام صوتى فاطمه ملکى همسر زندانى سیاسى محمد نوریزاد در مورد بیخبرى از وى و شرایط سایر همبندان زندان وکیل آباد

امروز جمعه ١۵ فروردین ١٣٩٩ خانم ملکى در این پیام از شرایط همسر خود و بیخبرى سه روزه از وى و یارانشان سخن گفتند و اشاره داشتند که زندان تحت محاصره  گارد ضد شورش میباشد ، گارد به زندان یورش برده و  نوریزاد و خواستار و سپهرى و مرتضوى و جعفرى را به مکان نامعلومى منتقل کرده اند ، آقاى نوریزاد به اتفاق سیزده تن از آزادیخواهان در بیانیه اى خواهان استعفاى على خامنه اى و گذار از جمهورى اسلامى شده بودند این بیانیه موسوم به ١۴ تن گردید و هم اکنون در زندان وکیل آباد مشهد آقایان محمد نوریزاد، محمدحسین سپهرى، ، مرتضوى ، کمال جعفرى که احتمال بیمارى ایشان به ویروس کرونا میباشد ، عباس واحدیان شاهرودى و خانم فاطمه سپهرى دوران محکومیت خود را سپرى میکنند که در تاریخ ١٠ فروردین ٩٩ توسط شعبه ٣۵ دادگاه تجدید نظر خراسان رضوى در مجموع به تحمل بیش از ۴٠ سال زندان محکوم شده اند

دیدگاهی بنویسید

لطفا دیدگاه خود را در اینجا بنویسید
لطفا نام خود را در اینجا بنویسید

شانزده + پانزده =