با تقاضاى مرخصى فاطمه سپهرى، محمدحسین سپهرى، هاشم خواستار، محمد نوریزاد،کمال جعفرى و عبدالرسول مرتضوى موافت نشد

تقاضای مرخصی ۲۸ فروردین۹۹ برای خانم فاطمه سپهری و آقایان سیدهاشم خواستار ومحمدنوریزاد ومحمدحسین سپهری وکمال جعفری وعباس واحدیان وعبدالرسول مرتضوی که به دفتر دادستان مشهد داده بودیم  اقای دادستان گفتند چون این افراد زندانی امنیتی هستند بعد از مشورت روز دوشنبه اول اردیبهشت ۹۹ جواب نامه را به اقای طباطبایی اعلام   میکنیم ماروز دوشنبه اول اردیبهشت برای جواب بااقای طباطبایی تماس گرفتیم گفتند پیگیری  می کنم گفتند اقای دادستان تشریف ندارند وبه نامه هنوز جواب ندادند…..امروز  سه شنبه ۸صبح دوم اردیبهشت رفتم دفتر افای دادستان تشریف نداشتندتا ده منتظر شدم امدند گفتند جواب نامه منفی است بامرخصی انها موافقت نمیشه

دیدگاهی بنویسید

لطفا دیدگاه خود را در اینجا بنویسید
لطفا نام خود را در اینجا بنویسید

16 + 11 =