دوشنبه ۲۳تیرگان زرتشت احمدی اغب از زندان تهران بزرگ در ۲۸روز از اعتصاب غذا

‌زرتشت احمدی  اغب از زندان تهران بزرگ در ۲۸روز از اعتصاب غذاباوجود کاهش شدید وزن وبیماری گواری همچنان مقاومت می کند وبه بی عدالتی ،ستم وپرونده سازی نهادهای امنیتی وقضایی اعتراض می نماید دراین میان مهمترین پیام زرتشت امروز باتوجه به اوج گیری بیماری کروناونزدیک شدن بیماری به زندان تهران بزرگ که تجمع جمعیتی بسیار است وهیچ گونه فاصله گزاری وعدم رعایت بهداشت وهمینطور بهداری که ماسک ودارو ترازو ندارد اعلام کرده که زندانهاباید پیش از این که فاجعه ای به وقوع پیونددوجان انسانی به خطر بیفتداز طریق روشهای قانونی باید تخلیه گردد،درپایان اوهمچنان خواهان آزادی زندانیان سیاسی ،لغواعدام خواهان حقوق بشر آزادی حاکمیت قانون عدالت ودمکراسی برای ایران همچنان مورد تاکید اوست

دیدگاهی بنویسید

لطفا دیدگاه خود را در اینجا بنویسید
لطفا نام خود را در اینجا بنویسید

هجده − 18 =