شاهنامه و گرانمایگان سخنور ، بخش سوم ” گردآفرید نامه ” تهیه و اجرا سعید اوحدى

با درودهاى سرودگونه به دوستان گرامى : در ادامه برنامه شاهنامه وگرانمایگان سخنور ، بخش سوم داستان گردآفرید اثر جاودانى فردوسى یکى از بزرگترین حماسه سرایان جهان را پى خواهم گرفت و تلاش دارم در چهار بخش به آگاهى دوستان برسانم ، داستان را در هفته گذشته بدانجا رساندیم که پس از اسیر شدن هجیر بدست سهراب ، گردآفرید لباس رزم بر تن میپوشد و موى خود را در زیر کلاه خود میگذارد و از سپید دژ به تاخت به نبرد با سهراب میرود ، جنگ سواران آغاز میشود و بر سهراب تیرهاى فراوان پرتاب میکند و سرانجام در یک گریز از اسب افتاده و موى و روى نمودار میشود ، سهراب متوجه میشود این سوار زن است و شگفت زده میگوید ایرانیان زنانشان اینگونه دلیر و توانا و پهلوان هستند ، گرد آفرید که متوجه میشود حریف این نبرد با سهراب نیست از راه رنگ و فریب وارد میشود ، پایان این داستان سلحشورانه را هفته آینده و در بخش چهارم پى خواهیم گرفت ، در هفته هاى پیش گفتیم که سهراب از پیوند رستم و تهمینه بوجود آمده و در چهارده سالگى آوازه پهلوانى و دلیرى وى به افراسیاب رسیده و دو فرمانده سپاه خود هومان و بارمان را به دیدار سهراب میفرستد تا او را فریب بدهند و به جنگ با سپاه ایران تشویق کنند ، در بخش دوم آگاه میشویم سهراب لشگرى فراهم میاورد تا به مرز ایران و سپید دژ میرسد که سرپرست دژ گژٌدَهَم نام دارد و دو فرزند دارد ، گستهم که فرزند خردى است و گردآفرید که در دلیرى و زیبایى و سوارکارى همانند ندارد ، پهلوان دژ بنام هَجیر به نبرد میررد و به دست سهراب اسیر میشود ، ساکنان دژ که تماشاگر این نبرد بودند غمگین گشته و در این میان گردآفرید است که از کار هجیر ننگش آمده و فریاد بر میاورد تا به نبرد سهراب برود ، بخش چهارم و پایانى داستان را هفته آینده به آگاهى دوستان میرسانم ، در بخش نخست آشنا شدیم که بن مایه داستان گردآفرید را از گزارش دوست و استاد گرامى مازیار قویدل بهره جسته ام که با نام ” داستان سهراب و گردآفرید ” میباشد و همراه با نقش هاى بسیار زیبا از استاد رحیم غفورى است که در صدو چهار رویه ( صفحه ) فراهم آورده شده ، استاد برجسته و فردوسى شناس گرامى على اکبر جعفرى پیشگفتارى خردمندانه بر این نسک نوشته و اینکه : این گام مازیار ، گامى است بس با ارزش که ما شاهکار شاهکارها ” شاهنامه فردوسى توسى ایران و فارسى کهن ” را بهتر بشناسیم و نگاهداریم . این اثر گرانمایه پس از نه نامه اى است که براى شنوندگان رادیو فرهنگ در برنامه هاى گذشته بر شمرده ام که عبارت بودند از : گرشاسب نامه ، بانو گشسب نامه ، فرامرز نامه ، جهانگیرنامه ، برزو نامه ، شهریار نامه ، بهمن نامه و سام نامه ، منظومه هماى و همایون و اینک در دهمین نامه از این سلسله گفتار بشنویم بخش سوم گردآفرید نامه را . نقاشى ها از هنرمند برجسته سعید رزاقى بر گرفته از گردآفرید به روایت آتوسا صالحى

دیدگاهی بنویسید

لطفا دیدگاه خود را در اینجا بنویسید
لطفا نام خود را در اینجا بنویسید

پنج × دو =