خجسته باد روزجهانى کارگر

رادیو فرهنگ گوتنبرگ سوئد همراه با همکاران خود یازده اردیبهشت را که برابر با اول ماه مه روزجهانى کارگر میباشد از ژرفاى دل به همه کارگران و زحمتکشان ایران و جهان شادباش و خجسته باد میگوید و بر این باور هستیم که تنها راه رهایى از ستم و استبداد اتحـاد و همبستگی است که در راستاى آن میتوان به پیشبرد آرمانهاى انساندوســـتانه ، داد و دادگرى و خارج شدن از بیدادگرى ونابرابری در جهان دست یافت . هم آوا و همراه باکارگران سراسر جهــان خواهان رفاه عمومى ، آزادى وحـقوق شرافتمندانه ی شهروندان مى باشیم ، به امید روزی که بیدادگریها وزورگوئیها وستمــگریها از جهان رخت بربندند و بجاى آن برابرى ، دمکراسى ، صلح جهـــانى و همزیستى مسالمت آمیز جایگزین گردد ، ایدون باد و ایدونتر

دیدگاهی بنویسید

لطفا دیدگاه خود را در اینجا بنویسید
لطفا نام خود را در اینجا بنویسید

چهارده + هفت =