شاهنامه و گرانمایگان سخنور ، بخش ششم منظومه “کوهزاد نامه ” تهیه و اجرا سعید اوحدى

با درودى به گرماى خورشید و بلنداى آسمان : در سلسله گفتارهاى “شاهنامه و گرانمایگان سخنور ” منظومه ” کوهزاد نامه ” یا کُک کوهزاد را پیشکش دارم به دوستان گرامى و اکنون بخش ششم این منظومه شیوا و دلنشین را که در بخش الحاقات شاهنامه چاپ کلکته آورده شده برایتان بازگو خواهم نمود ، در این بخش سرانجام در یک نبرد جانانه رستم بر کوهزاد پیروز میشود و دست او را به خم کمند مى بندد و بهمراه یاران خود و پدرش زال بسوى آمل حرکت میکنند و در آنجا منوچهر شاه بر تخت نشسته است و سپاس میگوید که در دوران وى رستم زندگى میکند و خوش بحال کسان دیگر که از نعمت وجود تهمتن بهره میجویند ، در هفته گذشته بدانجا رساندیم داستان را که رستم و کشواد و میلاد، عزم رزم با کوهزاد را دارند و از سوى دیگر آگاه میشویم که کوهزاد پس از شبى که در قلعه خود به عیش و عشرت پرداخته در خواب میبیند که زندگى او بدست جوانی دلیر از بین میرود و با وحشت موبدان را فرا میخواند که تعبیر خوابش را بازگو کنند و ادامه ماجرا ، هفته پیش در بهش چهارم از رفتن رستم به نزد پدرش “زال” براى دریافت اجازه که به نبرد با کک کوهزاد برود و پرسش و پاسخی که میان پدر و پسر در این زمینه رخ میدهد، این داستان در هنگامى میباشد که رستم دوازده ساله است و متوجه راهزنى کوهزاد و باج و خراج زال و سام به وى میباشد تا از حمله به زابل جلوگیرى شود و ادامه داستان ، سرانجام رستم همراه دو یار دیگر خود “کشواد” و “میلاد” به بازارى میروند و متوجه میشوند که فرد دزد و راهزنى از سام و زال باج میگیرد و این امر بر رستم گران میاید و آهنگ آن دارد که به جنگ کوهزاد برود ، اما یارانش از وى میخواهند که در این میان بهتر است که از پدرش که زال میباشد مشورت بگیرد و سپس اقدام به نبر با این راهزن بد کنش و بدسیرت را بگیرد . سراینده این منظومه مشخص نیست و دکتر “ذبیح الله صفا ” در کتاب حماسه سرایى در ایران یاد آور شده اند که سراینده این منظومه شاعرى خراسانی و از سده ششم هجرى میباشد ، منظومه کُک کوهزاد ٧١٠ بیت دارد و از دوران نوجوانى رستم که بین دوازده تا پانزده سالگى بوده سخن رانده ، رستم بهمراه دو یار خود کشواد و میلاد دوران را میگذرانند و شرح نبرد رستم با راهزنى است بنام کُک کوهزاد میباشد، داستان ،کوهزاد نامه دوازدهمین نامه اى است که در سلسله گفتارهاى ” شاهنامه و گرانمایگان سخنور ” براى دوستان شنونده فراهم آورده ام ، این نامه ها عبارت بودند از : گرشاسب نامه ، بانو گشسب نامه ، فرامرز نامه ، جهانگیرنامه ، برزو نامه ، شهریار نامه ، بهمن نامه و سام نامه ، منظومه هماى و همایون و گرد آفرید نامه ، زراتشت نامه و اینک در دوازدهمین نامه از این سلسله گفتار بخش ششم آنرا را با هم میشنویم

دیدگاهی بنویسید

لطفا دیدگاه خود را در اینجا بنویسید
لطفا نام خود را در اینجا بنویسید

18 − چهارده =