شاهنامه و گرانمایگان سخنور برنامه اى از رادیو فرهنگ ، بخش سوم داستان سیندخت تهیه و اجرا سعید اوحدى

همراه با درودهاى گرم و مهر بسیار  : در سلسله گفتارهاى “شاهنامه و گرانمایگان سخنور”این هفته در بخش سوم داستان شورانگیز “سیندخت ” را که مادر رودابه و مادر بزرگ رستم و همسر مهراب کابلى است از شاهنامه فردوسى بر گرفتم و  براى دوستان گرامى به ارمغان آورده ام ، در بخش نخست آشنا شدیم  با چهره هاى اصلى و همچنین روزگارى که سیندخت در آن میزیسته ، در بخش دوم بدانجا رسیدیم که سرانجام در دیدارى که سیندخت با سام پهلوان ایرانى داشته از وى پیمان میگیرد که در بازگو کردن راستى گزندى به او نرساند و سام دست سیندخت را در دست میگیرد و او را نواخت و گفت که بر سر پیمان هستم تا پاى جان ، آنگاه سیندخت خود را معرفى میکند و میگوید ما از نژاد ضحاک هستیم و دخترم رودابه با پسر تو زال آهنگ همسرى دارند و این را به آگاهى منوچهر برسان تا بتوانیم رضایت وى به این پیوند جلب نماییم ، سام در تدارک نوشتن نامه اى به منوچهر میشود و سیندخت سام را به کابل دعوت میکند ، سام در پاسخ به وى میگوید که تو مه بانوان هستى و به دیدار کابلستان خواهیم آمد و روى عروس ماهرویم را خواهم دید، ادامه داستان و در بخش سوم خبر شادى آفرین پذیرش سام را پیکى به مهراب کابلى میرساند و هنگامیکه سیندخت براى تدارک جشن و میهمانى به کابل باز میگردد همسرش به ستایش وى میپردازد و به وى میگوید که هر چه داریم چه از تخت و عاج و تاج از خردمندى و هوشیارى تو داریم و سپس رودابه به ستایش مادرش سیندخت میپردازد و خود را خاک پاى مادر میداند و اینست نقش سیندخت پیام آور صلح و دوستى ، در هفته آینده به بخش چهارم و پایان این داستان شورانگیز  را براى دوستان علاقه مند خواهم داشت ، در آغاز داستان سیندخت بر شمردم که :هنگام پادشاهى منوچهر نوه ایرج میباشد و زال که پسر سام است دل به مهر رودابه که دختر مهراب کابلى و سیندخت داده و چون منوچهر و مهراب این پیوند را خوش نمیدانند سیندخت این مادر خردمند و فداکار وارد ماجرا میشود و چون سفیرى هوشیار به تنهایى به دیدار سام میرود و خود را مادر عروس وى میداند و از سام پیمان میخواهد که از جنگ پرهیز کند و به این پیوند خجسته رضایت دهد ، در ادامه این داستان شکوهمند بیشتر به نقش سیندخت پى خواهیم برد که چگونه پیام آور صلح و دوستى است . در برنامه هاى گذشته از شانزده نامه ها یاد کردم که عبارت بودند از: گرشاسب نامه ، بانو گشسب نامه ، فرامرز نامه ، جهانگیرنامه ، برزو نامه ، شهریار نامه ، بهمن نامه ، سام نامه ، منظومه هماى و همایون ، گرد آفرید نامه ، زراتشت نامه ، رستم نامه ، گردویه نامه ، کوهزاد نامه، فرنگیس نامه ، داستان جریره و اینک هفدهمین نامه و بخش سوم داستان سیندخت از این سلسله گفتار را با هم میشنویم

دیدگاهی بنویسید

لطفا دیدگاه خود را در اینجا بنویسید
لطفا نام خود را در اینجا بنویسید

پنج + نوزده =