شاهنامه و گرانمایگان سخنور برنامه اى از رادیو فرهنگ ، بخش نخست داستان فرانک ، تهیه و اجرا سعید اوحدى

همراه با درودهایى به گرماى خورشید و بلنداى آسمان : در سلسله گفتارهاى “شاهنامه و گرانمایگان سخنور” داستان فرانک  را برگرفته از شاهنامه فردوسى  براى دوستان به ارمغان آوردم ،این هفته  در بخش نخست داستان بیشتر آشنا میشویم به دورانى که فرانک در آن میزیسته و به نقش اجتماعى و سیاسى وى خواهیم پرداخت ، دوران سیاه و تباه تاریخ ایرانزمین با پادشاهى ضحاک میباشد و همسر فرانک که نامش آبتین بوده بدست مزدوران ضحاک کشته شده و فرزندى از وى به یادگار مانده که فریدون نام دارد ، فرانک براى نجات جان فرزند خود او را به دست نگهبان مرغزارى میسپارد و چون فریدون سه ساله شده و ضحاک  همه جا را  جستجو میکند تا او را بیابد و نابود کند اینبار فرانک فرزند خود را در البرز کوه به نزد مرد پارسایى میبرد تا وى را از گزند مزدوران ضحاک دور نگه دارد و تا اینکه فریدون شانزده ساله شده و از نژاد و پدر خود پرسش دارد ، قیام کاوه آهنگر در حال شکل گیرى است و هفته آینده در بخش دوم و چگونگى دیدار فرانک و فرزند خواهیم پرداخت و به نقش خردمندانه فرانک در راهنمایى و پند و اندرز براى سرنگونى ضحاک اشاره خواهم داشت : فرانک بدش نام و فرخنده بود / به مهر فریدون دل آگنده بود .در برنامه هاى گذشته از هجده نامه یا داستان یاد کردم که عبارت بودند از: گرشاسب نامه ، بانو گشسب نامه ، فرامرز نامه ، جهانگیرنامه ، برزو نامه ، شهریار نامه ، بهمن نامه ، سام نامه ، منظومه هماى و همایون ، گرد آفرید نامه ، زراتشت نامه ، رستم نامه ، گردویه نامه ، کوهزاد نامه، فرنگیس نامه ، داستان جریره ، داستان سیندخت، داستان کتایون و اینک نوزدهمین نامه و بخش نخست داستان ” فرانک ” را با هم میشنویم

دیدگاهی بنویسید

لطفا دیدگاه خود را در اینجا بنویسید
لطفا نام خود را در اینجا بنویسید

4 × دو =