انتقال زرتشت احمدى راغب زندانى سیاسى به بهدارى تیپ ۴ زندان تهران بزرگ در هجدهمین روز اعتصاب غذا

عصر امروز ١٨ اسفند ماه ١۴٠٠ زرتشت احمدی راغب از امضا کنددگان بیانیه ۱۴ در هجدهمین  روز اعتصاب غذاى اعتراضی خود حالش بشدت دچار وخامت شد و افت فشارو و خونریزی معده و روده و فشار عصبی به طور اورژانسی روانه بهداری تیپ۴زندان تهران بزرگ شد، پزشک‌معالج پس‌از ویزیت این فعال مدنی اورا به پرشکان متخصص معرفی کرده ..این فعال حقوق بشر که در مهر ماه پارسال توسط آخوند جنایتکاری به نام مقیسه که از جنایتکاران دهه ۶۰ میباشد اورا در دادگاهی پشت درهایه بسته در پنج قیقه بدون حضور وکیل بدون‌حضور هیئت منصفه محاکمه و اورا همواره تهدید به اعدام کرد که با اعتراض زرتشت احمدی روبرو شدکه دادگاه نیمه تمام‌ماند متاسفانه پیرو امنیتی بودن شرایط کشور چون این فعال مدنی در کنار علاوه بر روشنگری نوشتن و اظهار عقیده مورد رصد نیروهایه امنیتی بود بدون‌اینکه ابلاغی از سویه دادگاه به صورت رسمی به‌او اعلام‌شود دوم اسفند امسال نیروهایه وزرات اطلاعات وپلیس امنیت شهریار ناگهان به خانه وی در شهریار یورش آوردند و اورا با خود به پلیس امنیت شهریار وازآنجا به دادسرایه امنیت اوین منتقل کردند که دادیارشعبه ۱ اجرایه احکام به اوگفت که برایه بیانیه ۱۴محکوم‌شده و باید زندانی‌گردد که با اعتراض این فعال مدنی روبرو شد..زرتشت احمدی راغب همانجا درمقابل دادیار اعلام اعتصاب غذایه اعتراضی‌کرد‌در اعتراض به سانسور ..در اعتراض به سرکوب و خشونت ک قانون شکنی که سپس‌اورا به قرنطینه بند۴زندان اوین منتقل کردند .پس از گفتگویه‌ رئیس زندان اوین و حفاظت زندان با او که دست از اعتصاب غذا بردارد و اونپذیرفت دوروز اورا به سلول انفرادی فرستادند وپس از آن اورا به تیپ۴زندان تهران بزرگ تبعید کردند برایه تنبیه که این تیپ مجرمان سابقه دار خشن راه زن چاقوکش که مواد مخدر در آن بیداد میکند و همین فشار ها باعث شده که زرتشت احمدی که در اعتصاب غذاست وضعیت جسمی و روحی اش نامناسب شود و جان اون در خطر بیفتد..این گزارش جهت‌ اطلاع تمام مردم ایران و فعالان حقوق بشر منتشر میگردد‌و هرگونه اتفاقی که برایه این امضا کننده بیانیه ۱۴ بیفتد مسئول ان حکومت رهبر آن دستگاه قضائی و اطلاعات است‌که میخواهند بااین فشارها این فعال حقوق بشر را حذف کنند..

دیدگاهی بنویسید

لطفا دیدگاه خود را در اینجا بنویسید
لطفا نام خود را در اینجا بنویسید

چهار × یک =