شاهنامه و گرانمایگان سخنور برنامه اى از رادیو فرهنگ ، بخش نخست داستان روشنک تهیه و اجرا سعید اوحدى

همراه با درودهایى به گرماى خورشید و بلنداى آسمان : در سلسله گفتارهاى “شاهنامه و گرانمایگان سخنور” داستان روشنک را برگرفته از شاهنامه فردوسى براى دوستان به ارمغان آوردم ، در بخش نخست داستان ابتدا با پیشگفتارى آشنا میشویم از دورانى که روشنک زندگى میکرده و اینکه پس از پادشاهى هماى چهرزاد که  با اقتدار و گسترش داد و دادخواهى ٣٢ سال بر اریکه قدرت تکیه زده بود ، فرزندش داراب بجاى وى بر تخت مى نشیند و او با دختر قیصر روم که نامش ناهید بوده پیمان زناشویى مى بندد و پس از مدتى بخاطر بوى نا خوشایند دهان وى با اینکه از داراب بار گرفته بوده وى را روانه روم میکند و فرزندى که زاده میشود نامش را اسکندر میگذارند ، داراب همسر دومى انتخاب میکند و فرزندى که از این زناشویى بدنیا میاید داراى دوم نام میگیرد که برادر ناتنى اسکندر میشده ، داراى دوم پس از پدر بر تخت پادشاهى تکیه میزند و  با بانویى زیبا روى و خردمند بنام دلارام پیوند میگیرد که نتیجه آن زاده شدن دخترى است  بنام روشنک  ، بهمین خاطر اسکندر عموى روشنک بوده و هنگام جنگى که بین سپاه ایران و روم در میگیرد داراى دوم توسط لشگر اسکندر کشته میشود و دارا وصیت کرده بود که اسکندر با دختر وى پیوند زناشویى بگیرد ، اسکندر روشنک را از مادرش دلارام خواستارى میکند و دلارام پاسخ میدهد که درست است ما خورشید خود را که داراى دوم بود از دست داده ایم اما تو ماه ما هستى و به این پیوند رضایت میدهد ، ادامه داستان را در بخش دوم هفته آینده دنبال خواهیم کرد،  میتوان گفته که هماى چهرزاد مادر بزرگ اسکندر بوده است ، در برنامه هاى گذشته از بیست  نامه یا داستان یاد کردم که عبارت بودند از: گرشاسب نامه ، بانو گشسب نامه ، فرامرز نامه ، جهانگیرنامه ، برزو نامه ، شهریار نامه ، بهمن نامه ، سام نامه ، منظومه هماى و همایون ، گرد آفرید نامه ، زراتشت نامه ، رستم نامه ، گردویه نامه ، کوهزاد نامه، فرنگیس نامه ، داستان جریره ، داستان سیندخت، داستان کتایون و داستان فرانک ، داستان هماى چهرزاد و و اینک بیست و یکمین داستان که روشنک میباشد را   با هم میشنویم هفته آینده به بخش دوم و پایانى داستان روشنک  و سرنوشت زندگى او که همسر اسکندر میشود خواهم پرداخت

دیدگاهی بنویسید

لطفا دیدگاه خود را در اینجا بنویسید
لطفا نام خود را در اینجا بنویسید

4 + 2 =