شاهنامه و گرانمايگان سخنور ، برنامه اى از راديو فرهنگ ، اين هفته بخش چهارم منظومه ” جهانگيرنامه ” تهيه و اجرا سعيد اوحدى

با درود و مهر  : در تلاش هستم که تا مدتى شما دوستان گرامى را همراه خود سازم و امروز ٢٦ تيرماه در چهارمين بخش در گزارشى شاد و شیرین از منظومه جهانگیر نامه که سروده شاعر سده هشتم قاسم مادح زاده شهر هرات میباشد هستيم . جهانگیر  پسر رستم است که به جنگ با ایرانیان آمده و بنوعى این داستان تعدیل شده داستان رستم و سهراب است ولى سرانجام خوشى دارد و طرفین به آشنایى هم میرسند و جهانگیر به دست رستم  کشته نمیشودو همدیگر را در آغوش میگیرند  در بخش چهارم پس از رشد و نمو جهانگیر به پانزده سالگى و دورى از پدر  ، سرانجام افراسیاب با توطئه بر سر راه وى قرار میگیرد و وى را به صف لشکر خود میاورد و سرانجام با جنگ با ایران و روبرو شدن به زال متوجه میشود که نوه زال و فرزند رستم میباشد و سپس همراه با ایرانیان به افراسیاب شکست میرساند و در ادامه داستان در جستجو و یافتن رستم هستند ، این منظومه به کوشش  زنده یاد دکتر سید ضیاء الدین سجادى گردآورى شده که شوربختانه پیش از پایان این پژوهش زندگى را بدرود میگوید و ادامه کار را دکتر مهدى محقق ادامه میدهند با پیشگفتارى خردمندانه ، این دفتر شامل ٣٨۴ صفحه و در ۶٠٢۶ بیت فراهم آورده شده ، در هفته گذشته بیشتر آشنا شدیم به شرایط آن دوران و از زمانى آغاز میشود که رستم با خود دست و ناآگاهانه سهراب فرزند خود را کشته و پس از آگاهى میخواهد با خنجرى خود را بکشد که گودرز پهلوان نمیگذارد و سپس رستم از این غم بزرگ سر به کوه و بیابان میگذارد تا اینکه چندسال میگذرد و به بیشه اى میرسد و در آنجا ماهرویى را ملاقات میکند که توگویى این غم و سوگ بزرگ را از یاد میبرد ، این زیبا روى دلنواز نام داشته که دختر مسیحا عابد بود و سرانجام با هوشیارى پرستنده دلنواز که نامش مشترى بوده ، رستم و دلنواز پیوند زناشویى میگیرند و ۴٠ روز جشن وپایکوبى بوده تا اینکه روزى رستم بقصد شکار به دریا کنار میرود و دچار نیرنگ دشمن میشود و در گرداببى گرفتار و از خان و مان بدور میفتد و در شهر غریبى به پادشاهى میرسد ، از سوى دیگر دلنواز که از شوى خود رستم باردار شده است نگران و چشم براه همسرش میباشد و این انتظار سالها بدرازا میکشد. در بخش سوم داستان را پى خواهیم گرفت و هنگامى است که دلنواز کودک  خود را بدنیا میاورد و او را جهانگیر مینامد و از رشد و بزگ شدن تا ١۵ سالگى داستان را ادامه میدهیم و در این بخش افراسیاب که پى برده رستم از ایران سفر کرده و ناپدید شده فرصت را غنیمت میشمارد و به ایران لشکر میکشد اما کیکاوس همراه پهلوانان دیگر وى را شکست میدهند، ادامه داستان را در بخش پنجم و هفته آینده پى خواهیم گرفت دوستان را  به مهر و شادى میسپارم

دیدگاهی بنویسید

لطفا دیدگاه خود را در اینجا بنویسید
لطفا نام خود را در اینجا بنویسید

5 + 12 =