شاهنامه و گرانمایگان سخنور برنامه اى از رادیو فرهنگ ، بخش سوم و پایانى داستان فرانک ، تهیه و اجرا سعید اوحدى

همراه با درودهایى به گرماى خورشید و بلنداى آسمان : در سلسله گفتارهاى “شاهنامه و گرانمایگان سخنور” داستان فرانک را برگرفته از شاهنامه فردوسى براى دوستان به ارمغان آوردم ،این هفته در بخش سوم و پایان داستان هستیم و بیشتر به نتیجه گیرى از شخصیت برجسته فرانک میپردازیم ، فرانک زنى است با خوى و منش مردمى ، وى آزاده است و پرورش دهنده فرزندى است چون فریدون ، فرانک خستگى ناپذیر و آرمانش آزادگى و دادگسترى است ، بهمین خاطر هنگامى که فریدون بر نیروى تباهى ضحاک پیروز میشود به فرزند هشدار میدهد که مباد جز داد و نیکى اندیشه اى در سر داشته باشى ، در این داستان به نقش ویژه فرانک اشاره سپاسگزارى شده است ، در هفته پیش تا اینجاى داستان آمدیم که :هنگامى است که ضحاک همچنان در قدرت میباشد و فریدون به نزد مادرش فرانک میرود و پس از شنیدن سرنوشت مردم در روزگار سیاه و تباه ضحاک خود را آماده مبارزه با لشکر دشمن میکند ، فرانک این مادر شایسته و بایسته با پند و اندرز خردمندانه فرزند را منصرف میکند و سرانجام هنگام  قیام کاوه آهنگر همراه جنبش مردمى میشود و پس از سرنگونى ضحاکیان به تخت شاهى مى نشیند ، هفته گذشته بیشتر آشنا شدیم به دورانى که فرانک در آن میزیسته و به نقش اجتماعى و سیاسى وى پرداختیم ، دوران سیاه و تباه تاریخ ایرانزمین با پادشاهى ضحاک میباشد و همسر فرانک که نامش آبتین بوده بدست مزدوران ضحاک کشته شده و فرزندى از وى به یادگار مانده که فریدون نام دارد ، فرانک براى نجات جان فرزند خود او را به دست نگهبان مرغزارى میسپارد و چون فریدون سه ساله شده و ضحاک  همه جا را  جستجو میکند تا او را بیابد و نابود کند اینبار فرانک فرزند خود را در البرز کوه به نزد مرد پارسایى میبرد تا وى را از گزند مزدوران ضحاک دور نگه دارد و تا اینکه فریدون شانزده ساله شده و از نژاد و پدر خود پرسش دارد ، قیام کاوه آهنگر در حال شکل گیرى است :فرانک بدش نام و فرخنده بود / به مهر فریدون دل آگنده بود .در برنامه هاى گذشته از هجده نامه یا داستان یاد کردم که عبارت بودند از: گرشاسب نامه ، بانو گشسب نامه ، فرامرز نامه ، جهانگیرنامه ، برزو نامه ، شهریار نامه ، بهمن نامه ، سام نامه ، منظومه هماى و همایون ، گرد آفرید نامه ، زراتشت نامه ، رستم نامه ، گردویه نامه ، کوهزاد نامه، فرنگیس نامه ، داستان جریره ، داستان سیندخت، داستان کتایون و اینک نوزدهمین نامه و بخش سوم و پایانى داستان ” فرانک ” را با هم میشنویم

دیدگاهی بنویسید

لطفا دیدگاه خود را در اینجا بنویسید
لطفا نام خود را در اینجا بنویسید

سیزده − پنج =