خودکشی کارمند شهرداری مهاباد بە نشانە اعتراض

یکی از کارمندان شهرداری مهاباد بە دلیل مشکلات اقتصادی و بە نشانە اعتراض در ساختمان اداری شهرداری این شهر خود را حلق‌آویز کرد.

به گزارش رادیو فرهنگ به نقل از  سازمان حقوق بشری “هەنگاو”، شب چهارشنبە ٢١ تیرماه، یکی از کارمندان بخش اجرائیات شهرداری مهاباد در محل کارش خود را حلق‌آویز و بە زندگی خود خاتمە داد.

بە گفتە یک منبع مطلع، این کارمند شهرداری بە دلیل مشکلات اقتصادی و بە نشانە اعتراض خود را حقل‌آویز کردە است.

یکی از کارمندان شهرداری “مهاباد” بە “هەنگاو” اعلام کرد کە این ادارە بیش از ٣۴ میلیارد تومان بدهکار بودە و مدت ٣ ماه است کە حقوق کارمندان خود را پرداخت نکردە است.

هرچند شهرداری مهاباد نزدیک بە دو سال است کە با مشکل اقتصادی دست و پبنجە نرم می‌کند، اما کاشیکاری، رنگ کاری دیوار و پنجرە و بازسازی سیستم برق‌کشی، لولەکشی و… ادارە اطلاعات، سپاه پاسداران حتی “هتل تارا” را کارمندان این ادارە انجام دادەاند.

خبرنگار” هەنگاو” در شهر مهاباد هویت وی را “هلمت کریمی” اعلام کردە است.

 

دیدگاهی بنویسید

لطفا دیدگاه خود را در اینجا بنویسید
لطفا نام خود را در اینجا بنویسید

15 + 6 =