گفت و شنود رادیو فرهنگ با کاک اقبال مرادى پدر زندانى سیاسى زانیار مرادى در مورد تهدید به اعدام

دراین گفتگو نخست اشاره اى داشتیم به شرایط زندان رجایى شهر و انتقال زندانیان سیاسى و عقیدتى از بند ۴ سالن ١٢ به سالن ده همان بند که با اعتراض و اعتصاب غذاى زندانیان مواجه میشود ، در میان زندانیان سه زندانى سیاسى محکوم به اعدام میباشد که از جمله زانیار به اتفاق پسر عموى خود لقمان مرادى با بیش از هفت سال که در زندان بسر میبرند ، در همین رابطه مسئولین زندان چون با مقاومت و آغاز اعتصاب غذاى زانیار و لقمان که همراه سایر زندانیان بوده اند تهدید به اعدام میشوند تا بتوانند مقاومت آنها را در شکنند ، این دو زندانى سیاسى بیگناه و هوشنک رضایى دیگر زندانى محکوم به اعدام به مقاومت خود و خواسته عمومى که برگشت به سالن دوازده میباشد ادامه داده اند ، در این گفتگو پیام کاک اقبال مرادى پدر زانیار زندانى سیاسى را میشنویم و خواسته وى از فعالین و مبارزان راه آزادى را ، توجه شما را به این گفتگو جلب مینمایم

دیدگاهی بنویسید

لطفا دیدگاه خود را در اینجا بنویسید
لطفا نام خود را در اینجا بنویسید

17 + 3 =