گفت و شنود رادیو فرهنگ با”جواد لعل محمدی “نویسنده و فعال مدنی و عضو کانون صنفی معلمان ایران در مورد خیزش و اعتراضات مردمى

در این گفتگو نخست در مورد ریشه بحرانها و فساد حکومتى و همچنین انگیزهاى خیزش مردم سخن گفته شد و در مورد نقش نیروهاى دمکرات و آزادیخواهى و اینکه مردم ایران خود تصمیم گیرنده ادامه جنبش دادخواهى میباشند ، آقاى لعل محمدى اشاره مشخصى داشتند که چنین خیزشى قابل پیشنى بود و از مدتها پیش هشدار داده بودیم و حاصل دردهاى میدانم که حکومت مذهبى بوجود آورده و آتش زیر خاکستر بوده ، در ادامه تاکید شد که امروز دیگر سال ٨٨ نیست و حرکت مردم بسیار گسترده است و سراسری میباشد نه مربوط به یک استان و یا شهرستان ، نیروهاى آزادیخواه ما بیشتر یا زندان هستند و یا به تبعید رفته اند و امروز بگذاریم مردم خود به پیش بروند و همه قهرمان هستند و دنبال آبروى از دست رفته اند و بر یک خواسته مشترک هستند و آنهم گذار از وضع کنونى است و آنهم بدون صاحبان اصول و اصلاح . در ادامه آقاى لعل محمدى تاکید مردند که بگذاریم مردم خودشان شکل حرکت را انتخاب کنند و سپس به سایر شهرهاى دیگر و شعار مردم مشهد در میدان انقلاب که فریاد میزدند سید على حیا کن مملکت را رها کن اشاره نمودند ، به باور آقاى لعل محمدى این جنبش باید آرام و دمکراتیک باشد و از درگیرى پرهیز کنند…توجه شما دوستان را به شنیدن این گفتگو جلب مینمایم

دیدگاهی بنویسید

لطفا دیدگاه خود را در اینجا بنویسید
لطفا نام خود را در اینجا بنویسید

پنج × دو =