گفت و شنود رادیو فرهنگ ” شعله پاکروان “با “شهناز اکملى” که در راه رفتن به زندان بودند و فریاد دادخواهى مادران

بامداد روزى که خانم شهناز اکملى در راه رفتن به زندان اوین و معرفى خود بودند در گفتگویى با خانم شعله پاکروان در مورد علت و چگونگى احضار خود به زندان توضیح دادند ، مادرى دادخواه که فرزند برومند خود مصطفى مریم بیگى را در سال ٨٨ با شلیک مستقیم مامورین دولتى از دست داد و از آن هنگام براى دادخواهى فرزند خود و همه جانباختگان راه آزادى کمر همت را بربستند ، شهناز اکملى در پاسخ به این پرسش که نمیترسى میگوید چرا باید بترسم و مادرى هستم که به زندان میروم تا باز هم مادرى باشم براى زندانیان دیگر ، همچنین خانم پاکروان از مادران دادخواه و آزادیخواه که دختر ٢٧ ساله وى توسط حکومت اسلامى به اعدام سپرده شد ، دختر نوجوان ریحانه جبارى ، در این گفتگو به زوایاى جنبش مادرانه ها و تعریف واژه دادخواهى پرداخته شد ، توجه شما را به شنیدن این گفتگوى مادرانه جلب مینماییم

دیدگاهی بنویسید

لطفا دیدگاه خود را در اینجا بنویسید
لطفا نام خود را در اینجا بنویسید

دو × سه =