گرانمايگان سخنور برنامه اى از راديو فرهنگ گوتنبرگ “سعدى در كنار فردوسى” بخش سوم تهيه و اجرا سعيد اوحدى

درودى به بلنداى آسمان و گرماى خورشيد: آهنگ آن دارم كه از اين هفته و در پيوند با  گرانمايگان سخنور جستارى را آغاز كنم كه نام آن سعدى و فردوسى ميباشد و با كاوش در بوستان و گلستان سعدى در خواهيم يافت كه تا چه اندازه از فردوسى بزرگ الهام جسته و با موشكافى و دلبستگى برخى هنگامه ها مصرع يا بيتى از سروده جاودانه فردوسى را بازگو نموده است  ، در ادامه به تاثير ديگر سخنوران پارسى گو از فردوسى خواهيم پرداخت كه براى نمونه ميتوان از خواجوي كرمانى و منظومه هاى سام نامه و هماى همايون نام برد ، از بهره و يارى جستن حافظ از فردوسى  ، از اسدى توسى، قاسم مادح، ايرانشاه ابى الخير، عثمان مختارى ، نظامى و ديگر سخنوران گرانمايه ، پژوهش برنامه سعدى و فردوسى برگرفته شده از كتاب ارجمند ” فردوسى و شاعران ديگر” از پژوهش استاد منصور رستگار فسايى ميباشد ، دوستان را به مهر و شادى ميسپارم و تا شنودى ديگر بدرود

دیدگاهی بنویسید

لطفا دیدگاه خود را در اینجا بنویسید
لطفا نام خود را در اینجا بنویسید

هشت + نوزده =