بخش هشتم از منظومه جهانگیرنامه سوم خرداد ۱۳۹۴

بخش هشتم از منظومه جهانگیر نامه را پیشکش دارم به دوستان گرامى و شیفتگان فرهنگ و ادب و پارسى این منظومه ارجمند شامل ۶٠٢٩ بیت میباشد و داستان جهانگیر پسر رستم است و سراینده که قاسم مادح نام دارد و در سده هفتم میزیسته تلاش نموده تا داستانى شبیه رستم و سهراب ولى از سرانجام غم انگیز آن برکنار باشد
، زیرا در شاهنامه فردوسى بزرگ سهراب به دست پدر کشته میشود و در اینجا پس از جنگى سخت به آشنایى پدر و پسر مى انجامد و پایان شادى بخشى در پیشگاه خواننده قرار میگیرد اکنون در این جستار هشتم از پیروزى جهانگیر بر سپاه افراسیاب و از بند رها کردن دلاوران ایرانى توسط جهانگیر سخن خواهم گفت و سرانجام پذیرش مهربانانه کاوس شاه جهانگیر را به پیشگاه خود و در ادامه داوطلب شدن جهانگیر براى جنگ با مغربیان ، و سرانجام جنگ ناخواسته جهانگیر با رستم و داستان غم انگیز آن

دیدگاهی بنویسید

لطفا دیدگاه خود را در اینجا بنویسید
لطفا نام خود را در اینجا بنویسید

2 × 2 =